Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe dot. ,,Publikacji wyciągu z ogłoszenia o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w m. Jaszczów, gm. Milejów

2018-03-22 10:57:26
GKN. 272.1.12. 2018 Łęczna, dnia 22 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty ,,Publikacji wyciągu z ogłoszenia o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w m. Jaszczów, gm. Milejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 0008–Jaszczów, jako działka nr 247/16”.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64 , e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078; REGON 431029168
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest publikacja w prasie codziennej ogólnokrajowej wyciągu z ogłoszenia jak niżej:
WYCIĄG
z ogłoszenia o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego, położonej w miejscowości Jaszczów, gm. Milejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 0008 – Jaszczów, jako działka nr 247/16 o pow. 1,1270 ha (powstała
z podziału działki nr 247/14 na działki nr: 247/15 o pow. 0,0016 ha i 247/16 om pow. 1,1270ha), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00140229/2.
2. Cena wywoławcza działki 600 000, 00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), plus należny podatek VAT.
3. Wadium: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
4. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części Powiatu Łęczyńskiego, w gminie Milejów, na terenie miejscowości Jaszczów. Działka zabudowana jest zespołem budynków dawnego szpitala powiatowego. Położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice, odległości działki w km od:
1) Osady Milejów – 2,5;
2) centrum Łęcznej – 13;
3) centrum Lublina – 30;
4) stacji PKP Lublin – Chełm ok. 2,5 km;
5) od skrzyżowania z drogą krajowa nr 12 Lublin – Chełm ok. 7 km.
5. Obciążenia nieruchomości: – brak
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Milejów, działka nr 247/16 położona jest w terenie oznaczonym następującymi symbolami ,,J1 ZDP” o następujących ustaleniach:
1) teren zabytkowego zespołu parkowego wpisany do ewidencji dóbr kultury województwa Lubelskiego we wsi Jaszczów,
2) teren objęty strefa bezpośredniej ochrony konserwatorskiej,
3) adaptacja szpitala zlokalizowanego w zabytkowym dworze wpisanym w ewidencji jw.,
4) wszelkie prace przy obiekcie dworu podlegają opiniowaniu przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A (pokój nr 13) o godzinie 1000.
8. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r. na konto Powiat Łęczyński al. Jana Pawła II 95A, nr PKO BP S.A. O/Ł 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule wpisując ,,wadium–sprzedaż działki nr 247/16 w Jaszczowie”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu.
9. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone z dniem 23.03.2018 r. na okres 61 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowym w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A i Urzędu Gminy
w Milejowie. Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej co najmniej na 61 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
10. Dodatkowe informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel.: (81) – 5315221 w godzinach urzędowania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 23 marca 2018 r.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2) do 23 marca 2018 r. do godz. 1000,
3) pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną, na adres: h.ganski@powiatleczynski.pl
V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 22 marca 2018 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych