Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór oferty na:Wykonanie usługi ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

2018-03-15 11:44:07

.,

Łęczna, dnia 14.03.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.19.2018

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro w ramach W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Zgodnie z zastosowaniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Opis przedmiotu zamówienia:
1.wykonanie usługi ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”
1. kod CPV: 30192170-3- tablice informacyjne
30195000-2- tablice pamiątkowe
dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
6000,00 zł
2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdział 80130 § 6067
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamawiający ogłosił przedmiotowe zamówienie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 30 tys. euro.
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) KMK group, 42-160 Krzepice ul. Kuków 123
2) P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń
3) Awangarda Barbara Kopania, ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny
4) Studio Reklamy Para
5) 3R Agencja Reklamowo- Marketingowa, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny
6) Tablitekpro Biuro
7) MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K.5. Wykaz uzyskanych ofert:
L.p Nazwa i adres Wykonawcy Tablice informacyjne Tablice pamiątkowe
Cena netto za 2 tablice Cena brutto za 2 tablice Cena netto za 2 tablice Cena brutto za 2 tablice
1. KMK group, 42-160 Krzepice ul. Kuków 123 1500,00 1845,00 2400,00 2952,00
2. Awangarda Barbara Kopania, ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny 940,00 1156,20 940,00 1156,20
3. 3R Agencja Reklamowo- Marketingowa, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny 1120,00 1377,60 1120,00 1377,60
4. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń 2300,00 2829,00 2300,00 2829,00
5. Fles & Studio Tomasz Kenig, ul. Świerczewskiego 34a, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek 2060,00 2533,80 2060,00 2533,80
6. MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. K. 1976,00 2430,48 1976,00 2430,48
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Awangarda Barbara Kopania, ul. Puławska 57, 24-120 Kazimierz Dolny,
cena brutto 1156,20 zł/ netto 940,00 zł za 2 tablice informacyjne
cena brutto 1156,20 zł/ netto 940,00 zł za 2 tablice pamiątkowe
oferta jest kompletna, najkorzystniejsza i spełnia wymagania Zamawiającego.

14.03.2018r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych