Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.:„Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.

2018-03-12 14:33:03

.,

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.5.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.03.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 216 785,86 zł brutto
3.Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: dla etapu I – do 31.08.2018 r., dla etapu II – do 30.09.2018 r., dla etapu III – do 30.06.2019 r., dla etapu IV- do 31.10.2018 r., dla etapu V- do 30.04.2019 r., dla etapu VI- do 31.10.2018 r.
4.Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5.Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Długość okresu gwarancji
(m-ce) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)
1. Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna 1 879 995,54 84 5
2. Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe „SMOK” Tadeusz Smoczyński, Krępiec,
ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007 Mełgiew 1 593 493,83 84 1
3. Lider & Partners Sp. z o.o., Rogóźno 25A, 21-075 Ludwin 1 339 000,00 84 5
4.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna 1 338 465,09 84 7
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


12.03.2018r.. .......................................... 12.03.2018r............................................. (podpis osoby sporządzającej (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www