Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 – Łęczna, jako działka nr 2670/2 o pow. 0,0604 ha,

2018-03-09 15:03:28
GKN. 272.1.11. 2018 Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP: 713-23-98-078, REGON: 431029168
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości
Sporządzenie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Łęczna – miasto, obrębu 0001 – Łęczna, jako działka nr 2670/2 o pow. 0,0604 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1S/00000574/1.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu Łęczyńskiego, przeznaczona do przekazania
w trwały zarząd jednostce organizacyjnej powiatu.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31 marca 2018 r.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2) do 15 marca 2018 r. do godz. 1000,
3) pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron