Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w gminie Spiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0004–Kijany, jako działka nr 111/3 o pow. 3,01 ha

2018-03-09 15:16:00
GKN. 272.1. 10 . 2018 Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Zarządzenia Nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w oparciu
o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęcznej zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na wykonanie projektu podziału nieruchomości.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-21, fax /81/ 752-64-64
e-mail: h.ganski@powiatleczynski.pl
NIP 713-23-98-078,
REGON 431029168
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 710000000-1 usługi w zakresie nieruchomości
,,Wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w gminie Spiczyn, oznaczonej
w ewidencji gruntów obrębu 0004–Kijany, jako działka nr 111/3 o pow. 3,01 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę Wieczysta nr LU1I/00159809/8 na 2 (słownie: dwie) działki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn”.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wypełnić załączony formularz

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21 – 010 ŁĘCZNA,
2) do 14 marca 2018 r. do godz. 1000,
3) pocztą, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną.
VI KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny:
tj. cena oferowana brutto – waga 100%

Łęczna, dnia 9 marca 2018 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe