Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 2 w postepowaniu na "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań". NR SPRAWY: IPR.272.4.3.2018

0000-00-00 00:00:00

' .

IPR.272.4.3.2018 Łęczna, dnia 09.03.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówieniaDotyczy: Przetargu nieograniczonego „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta
1 Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
TAK. Zamawiający określił prawne zabezpieczenie kredytu w pkt. 3.1.15 SIWZ
2 Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
TAK. Zamawiający określił prawne zabezpieczenie kredytu w pkt. 3.1.15 SIWZ
3 a. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
b. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.
NIE. Zamawiający nie przewiduje złożenia takiego oświadczenia
4 W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:
a) terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu,
Ostateczny termin wypłaty kredytu 25.04.2018r.
b) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.
Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

Zamawiający dopuszcza zapis w brzmieniu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta
1 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
NIE. Zamawiający wskazał tą informacje w pkt. 3.1.18 ppkt.7 SIWZ
2 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
NIE. Zamawiający wskazał tą informacje w pkt. 3.1.18 ppkt.8 SIWZ
3 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
NIE. Zamawiający wskazał tą informacje w pkt. 3.1.18 ppkt.9 SIWZ
4 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
NIE. Zamawiający wskazał tą informacje w pkt. 3.1.18 ppkt.10 SIWZ
5 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):
NIE. Zamawiający wskazał tą informacje w pkt. 3.1.18 ppkt.11 SIWZ. Zamawiający załącza aktualne zaświadczenia ZUS i US
6 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
NIE
7 Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).
NIE
8 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): Dane są zamieszczone w załączniku nr 44 WPF kolumna 6
wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0
wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich
(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta
1 Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:
wartość zawartych umów (w tys. PLN):
Dane są zamieszczone w załączniku nr 44 WPF kolumna 12.2.1.1
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
j.w.
wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
629
w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
j.w.
2 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
NIE

Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem

Pytanie do Klienta Odpowiedź Klienta
1 Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:
a Prosimy o informację, czy:
 obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego?
 szpital posiada aktualny program naprawczy?
 szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) NIE
b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? NIE
i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): - Prosimy o podanie okresu kredytowania -
ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): - Prosimy o podanie okresu poręczenia -
c Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).
NIE

i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): - Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala -
2 Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.
NIE
3 Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
NIE
4 Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia:
- po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim,
- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,
- stowarzyszenia,
tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
NIE

Pozostałe pytania


1 Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).

WIRTUALNE POWIATY Sp. z o.o. NIP: 5050125574, REGON:362678782, udziały - 5,26%
2 Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?
TAK. Zgodnie z zapisami pkt. 3.1.16 oraz 7.6 SIWZ Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedłoży projekt umowy uwzgledniający zapisy zawarte w SIWZ – istotne postanowienia umowy, zał. nr 5 do SIWZ

3 Czy Zamawiający w SIWZ pkt. 3.1.1 oraz w zał. nr 5 do SIWZ pkt 7) miał na myśli:
a. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca
i mająca zastosowanie od 1-go dnia roboczego następnego miesiąca,
czy
b. stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca
i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca?

Zamawiający przyjmuje stawkę ustalaną na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca.

4 a. Czy karencja w spłacie odsetek jest do dnia 30.05.2018 r.? (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty)
b. Czy pierwsza płatność odsetek będzie do dnia 31.05.2018 r.?
c. Czy kolejne spłaty rat odsetek będą płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca w całym okresie kredytowania?
d. Czy w przypadku, gdy termin spłaty raty kapitału lub raty odsetek przypada w dzień wolny od pracy, Zamawiający będzie regulował wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
e. Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału?
Odp. a : e - TAK
5 W jaki sposób mają być naliczane odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg odsetek ustawowych czy wg sposobu naliczania obowiązującego w Banku?
Wg sposobu naliczania obowiązującego w Banku.
6 Czy spłata rat kapitału będzie wg poniższego harmonogramu;
 240 rat w wysokości 57.755,00 zł każda, płatne do ostatniego dnia miesiąca w latach 2020-2039
 11 rat w wysokości 57.755,00 zł każda, płatne do ostatniego dnia miesiąca (styczeń-listopad) w 2040 roku
 ostatnia rata wyrównująca w wysokości 57.850,00 zł płatna do dnia 31.12.2040 r.
Jeżeli nie to prosimy o przedstawienie harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu.
TAK. Zamawiający przyjmuje spłatę rat kapitału wg powyższego harmonogramu

7 Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny oferty do celów porównywalności ofert:
a. uruchomienie kredytu jednorazowo w dnu 25.04.2018 r.
b. pierwsza płatność odsetek w dniu 31.05.2018 r.?
c. kolejne spłaty odsetek miesięcznie ostatniego dnia miesiąca w całym okresie kredytowania?
d. spłaty kapitału;
 240 rat w wysokości 57.755,00 zł każda, płatne do ostatniego dnia miesiąca w latach 2020-2039
 11 rat w wysokości 57.755,00 zł każda, płatne do ostatniego dnia miesiąca (styczeń-listopad) w 2040 roku
 ostatnia rata wyrównująca w wysokości 57.850,00 zł płatna do dnia 31.12.2040 r.
e. WIBOR 1M z dnia 28.02.2018 r.
f. jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek, rzeczywisty czy, że rok liczy 365 dni?
Zamawiający potwierdza powyższe parametry jakie mają zostać przyjęte do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający informuje, iż w pkt. 3.1.5 zdanie 3 określił jaki kalendarz należy przyjąć do naliczenia odsetek.


8 Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ pkt 3.4 z „….Okres kredytowania 273 m-ce od 25.04,2018r.-31.12.2040 r….” na zapis „….Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2040 r……..”
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
9 Czy karencja w spłacie kapitału jest do dnia 30.01.2020 r.? (pierwsza płatność kapitału jest do dnia 31.01.2020 r.) - karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień pierwszej spłaty.
Tak
10 Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ pkt 3.1.14 oraz w zał. nr 5 do SIWZ pkt 11) z „Wykonawca dopuści możliwość na wniosek Zamawiającego nie częściej niż raz w roku, odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej o 1 miesiąc” na zapisy „Dopuszcza się na wniosek Zamawiającego po uzyskaniu zgody Wykonawcy nie częściej niż raz w roku, odroczenia terminu spłaty raty kapitałowej o 1 miesiąc”
Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SIWZ
11 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby warunek wymieniony w zał. nr 5 do SIWZ pkt 19.3, czyli „….przedłużenie spłaty kredytu” było za zgodą Wykonawcy?
TAK.
12 Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ pkt 4 Termin wykonania zamówienia z „Termin uruchomienia kredytu do dnia 25.04.2018 r.” na zapis „od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2040 r.”
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. Termin uruchomienia kredytu ma nastąpić najpóźniej do dnia 25.04.2018r.
13 Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ pkt 3.1.16 „…powinno być w zał. nr 5….”
Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zapisie pkt.. 3.1.16 SIWZ.
Prawidłowe brzmienie zapisu:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedłożenia projektu umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ (…)
14 Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.12.2017 r.?
Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
Pozostałe należności wymagalne stanowią należności od osób fizycznych i prawnych. Część z nich została spłacona do dnia dzisiejszego. Na pozostałe są wystawione wezwania do zapłaty lub prowadzone są postępowania egzekucyjne.

15 a. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?
b. Jakie są przyczyny spadku dochodów bieżących w 2020 roku?
c. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
d. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?
e. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 i 2020 roku?
f. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
g. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie założenia pozycji nadwyżki bieżącej w latach 2019-2040 na poziomie około 3 mln rokrocznie..

a. Wzrost dochodów bieżących w 2018r spowodowany jest planowanymi dochodami na realizację projektów z udziałem środków unijnych.
b. Spadek dochodów bieżących w 2020r. spowodowany jest zakończeniem realizacji projektów z udziałem środków unijnych.
c. W roku 2018r. planowane są dochody ze sprzedaży mienia powiatu na kwotę 4 200 000,00 zł
d. Wzrost wydatków bieżących w 2018r związany jest z realizacją projektów z udziałem środków unijnych
e. Spadek wydatków w 2019 i 2020r. spowodowany jest zakończeniem realizacji projektów z udziałem środków unijnych
f. Wzrost wydatków majątkowych w 2018r. spowodowany jest realizacją inwestycji przy udziale środków unijnych
g. W latach 2019-2040 w chwili obecnej nie jest planowana sprzedaż mienia powiatu. Przewidywane nadwyżki pozwolą na realizację inwestycji.

16 1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018 roku:
a. został jednoznacznie określony?
b. został wyceniony?
2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?
3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?
4. Czy w przeszłości miały miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?

1.a TAK. Zamawiający zamieścił te informacje w zał. nr 4 – Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej 2018
1.b TAK, został wyceniony
2. Przetargi na sprzedaż majątku są planowane na kwotę 4 200 000,00
3. W wyniku sprzedaży majątku planowana kwota do uzyskania - 4 200 000,00
4. TAK. Nieskuteczne próby sprzedaży nieruchomość w Kijanach – 1 raz, nieruchomość w Jaszczowie – 4 razy

17 Na jakim poziomie (kwota) na dzień 05.03.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?
0 – Na dzień dzisiejszy rozstrzygnięty jest przetarg na sprzedaż nieruchomości na kwotę 3 333 000,00.

18 Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie wystąpienia deficytu bieżącego na koniec 2016 roku w wysokości (-)124.660,18 zł
Deficyt powstały na koniec 2016r spowodowany był brakiem realizacji zaplanowanych dochodów bieżących z jednoczesnym uregulowaniem wszystkich zobowiązań jednostek budżetowych, których płatności przypadały na koniec roku, unikając powstania zobowiązań wymagalnych

19 w związku z brakiem możliwości rozbicia kredytu na 252 raty równe tj. 14.554.355,00 zł /252 raty =57.755,377.
Proponujemy następujący sposób spłaty kapitału:
- 251 rat w kwotach po 57.755,38 zł każda;
- ostatnia 252-rata w kwocie 57.754,62 zł
Proszę o informację, czy wyrażają Państwo zgodę na naszą propozycję co do rozbicia rat kapitałowych.

Odpowiedź jak do pytania 6.
Zamawiający przyjmuje spłatę rat kapitału wg harmonogramu;
 240 rat w wysokości 57.755,00 zł każda, płatne do ostatniego dnia miesiąca w latach 2020-2039
 11 rat w wysokości 57.755,00 zł każda, płatne do ostatniego dnia miesiąca (styczeń-listopad) w 2040 roku
 ostatnia rata wyrównująca w wysokości 57.850,00 zł płatna do dnia 31.12.2040 r.

Wykaz zaangażowań Klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:
Lp. Nazwa podmiotu
(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) Waluta zadłużenia Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) Data całkowitej spłaty
1 Bank Spółdzielczy w Niemcach zł kredyt 23.09.2013 9 997 811 9 997811 28.12.2030
2 Bank Spółdzielczy w Niemcach zł kredyt 14.12.2017 2 800 000 2 800 000 31.12.2030
3 Bank Polskiej Spółdzielczości zł kredyt 20.12.2016 1 833 370 1 833 370 31.12.2030

Razem 14 631 181 14 631 181

Dokumenty

Prosimy o udostępnienie n/w dokumentów

Rodzaj dokumentu
1. 1. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
2. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2017 rok – jeśli została już wydana
3. Sprawozdania finansowe szpitala
a. za 2017 rok (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
b. za III kwartał roku 2017 (minimum bilans i rachunek zysków i strat)
4. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 28.12.2017 r. – jeśli nastąpiły.
5. Objaśnienia do zmiany uchwały WPF na lata 2018-2040 wraz z załącznikami i objaśnieniami z dnia 30.01.2018 r
6. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2040 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 30.01.2018 r. – jeśli nastąpiły.Zamawiający informuję iż nie posiada dokumentów wymienionych w pkt.2 i 3
Zamawiający udostępnia następujące dokumenty:
1. Uchwała Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu
2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2018r.
3. Uzasadnienie do Uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2021
4. Zaświadczenie US Starostwo
5. Zaświadczenie US Powiat
6. Zaświadczenie ZUS


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych