Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na:pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”

2018-03-07 10:33:24

.,


IPR. 272.1.20.2018 Łęczna, 07.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tj.z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Powiat Łęczyński zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji
(2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” finansowanego ze środków RPO WL na lata
2014-2020 w okresie od 01.04.2018r. do 31.03.2020r.

I. Zamawiający:

Nazwa:
NIP:
Regon:
Adres:
Adres strony internetowej:
E-mail:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Czas urzędowania: Powiat Łęczyński
505-001-77-32
431019425
ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
www.powiatleczynski.pl
zamowienia@powiatleczynski.pl
81 53 15 200
81 752 64 64
Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji, w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0011/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
Głównym celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów dwóch szkół zawodowych tj. Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Powiatu Łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r.
Poprzez podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych 136 uczniów, rozwój współpracy wielostronnej nakierowanej na dostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, rozwój form zdobywania kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dostosowanie wyposażenia do potrzeb kształcenia praktycznej nauki zawodu.

Zakres wykonywanych zadań:
Nadzór nad realizacją zadań projektowych w danej szkole objętej projektem, do której przydzielony zostanie specjalista ds. rekrutacji, z następującym zakresem obowiązków:
• prowadzenie szkolnego biura projektu w danym zespole szkół, w którym będzie dostępna dokumentacja projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz uczestnicy będą mogli zapoznać się
z regulaminem uczestnictwa w projekcie,
• przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat uczestnictwa w projekcie;
• przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
• promocja wśród uczniów szkoły rekrutacji na kursy, zajęcia pozalekcyjne oraz staże/praktyki oraz rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;
• promocja wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacji na kursy doskonalące, studia podyplomowe oraz rekrutacja nauczycieli uczestniczących w projekcie zgodnie z założeniami projektu;
• udział w komisji rekrutacyjnej ustalającej uczestników projektu z danego zespołu szkół,
• współpraca przy organizacji kursów i zajęć dla uczniów i nauczycieli zgodnie z założeniami projektu;
• podział na grupy uczestników, przydział godzin prowadzącym, dostosowanie realizacji zadań projektu do możliwości uczestników w tym do tygodniowego rozkładu zajęć;
• nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami celem organizacji staży, warsztatów oceny jakości, organizacja kursów zawodowych,
• organizacja staży/praktyk zgodnie z założeniami projektu w tym opracowanie programów staży/praktyk dla uczniów, przygotowanie uczestników do stażu i praktyk zawodowych (m.in. przydział miejsc odbywania staży i praktyk)
• monitoring uczniów/ nauczycieli na kursach i zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, w tym dokumentacja fotograficzna zajęć;
• współuczestnictwo w opiece nad uczestnikami projektu podczas realizacji zadań projektowych;
• weryfikacja dokumentacji zajęć (w tym m.in. dzienników zajęć),
• prowadzenie archiwizacji dokumentów projektowych wytworzonych w danym zespole szkół,
• współpraca ze specjalistą ds. zamówień podczas przygotowywania dokumentacji zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia), zgodnie z założeniami projektu, na zakupy, dostawy i usługi z zakresu:
o organizacji zajęć dla uczniów i nauczycieli,
o miejsc na studiach podyplomowych,
o doposażenia szkoły: odpowiedzialność za przygotowanie specyfikacji technicznej do zakupów sprzętu i wyposażenie niezbędnej do ogłoszenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu,
• udział w odbiorach i instalacji sprzętu zakupionego w ramach projektu do danego zespołu szkół, nadzór nad montażem wyposażenia dydaktycznego szkoły,
• odpowiedzialność za wykazanie pracowników zespołu szkół, którzy odbędą szkolenia stanowiskowe z zakresu obsługi sprzętu i wyposażenia, zakupionego do danego zespołu szkół, umożliwiające następnie jego właściwą eksploatację,
• przygotowanie informacji ogólnych oraz notatek bieżących o postępach w realizacji projektu na stronę www szkoły oraz do lokalnej prasy, przekazanie uczestnikom projektu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
• znajomość i przestrzeganie procedur dotyczących ochrony danych osobowych;
• współodpowiedzialność za realizację wszystkich zadań
• współodpowiedzialność (wraz z koordynatorem projektu) za nadzór nad przebiegiem działań projektowych w danym zespole szkół i ich zgodność z harmonogramem,
• bezpośredni kontakt z wykonawcami usług szkoleniowych realizowanych w zespole szkół, pośrednictwo pomiędzy personelem administracyjnym szkoły a Wykonawcą usług szkoleniowych w zakresie udostępnienia niezbędnego zaplecza i sal dydaktycznych,
• udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych podczas przebiegu realizacji działań projektowych,
• zachowanie w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych podczas realizacji projektu, a w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i handlową;
• przedstawianie informacji o przebiegu realizacji projektu niezbędnych do przygotowania sprawozdania okresowego, udział w spotkaniach zespołu zarządzającego, niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach istotnych dla realizacji usługi,
• promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów zgodnie
z dokumentacją programową, umową o dofinansowanie oraz wnioskiem projektowym, w okresie realizacji projektu,
• realizowanie projektu zgodnie z Wytycznymi programowymi, ustawą PZP, obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i zawartą umową z Instytucją Zarządzającą (IZ);
• oznaczanie dokumentów, zakupionego wyposażenia zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w latach 2014-2020,
• elastyczne reagowanie oraz podejmowanie działań zaradczych we współpracy
z Koordynatorem projektu w przypadku wystąpienia trudności związanych z realizacją wsparcia;
• ścisła współpraca z koordynatorem projektu i specjalistą ds. zamówień publicznych
i logistycznych,
• nadzór i współpraca z koordynatorem przy archiwizowaniu dokumentacji z realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi dla IZ;
• obecność podczas kontroli projektu na miejscu w Zespole Szkól oraz w siedzibie Powiatu, w zakresie, w jakim kontrola dotyczy danego zespołu szkół, również po zakończeniu jego realizacji – do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową projektu;
• nadzór nad dostosowaniem strony internetowej szkoły, wytworzonych materiałów do wytycznych WCAG2.0 w zakresie zamieszczanych informacji dotyczących realizowanego projektu,
• wykonanie zamówienia nastąpi osobiście.

Kod CPV: 79421000–1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych,
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,
79600000-0 Usługi rekrutacyjne
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2019 r.
b) Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania:
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej:
- na zajęcia pozalekcyjne co najmniej 60 uczniów;
- na staże zawodowe nie mniej niż 60 uczniów;
- w ramach wsparcia dla nauczycieli - co najmniej 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach:
- - na zajęcia pozalekcyjne co najmniej 76 uczniów;
- na staże zawodowe nie mniej niż 60 uczniów;
- w ramach wsparcia dla nauczycieli - co najmniej 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu.
c) Uczestnikami zajęć w ramach projektu będą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, którzy spełnią warunki uczestnictwa w projekcie „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020;
d) Wykonawca usługi nie może być zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
e) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu. Kontakt osobisty – co najmniej jeden raz w miesiącu, drogą elektroniczną i telefoniczną – kontakt stały. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częstszych spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu.
Termin świadczenia zadań w ramach projektu: od 1 kwietnia 2018 roku do 31 października 2019 r.
Na każde ze stanowisk zostanie zaangażowana inna osoba – jedna osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji specjalisty ds. rekrutacji w każdej ze szkół. Miesięczny wymiar czasu pracy wynosi na jednym stanowisku 60 godz. zegarowych, co zostanie potwierdzone miesięczną Kartą czasu pracy.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie Karty czasu pracy i rachunku wystawionego przez specjalistę ds. rekrutacji, pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektu na ten cel. Wynagrodzenie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejsce realizacji zamówienia:
Realizacja zadań zaplanowanych w projekcie odbywać się będzie, odrębnie dla każdego stanowiska w:
1. Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn.
2. Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,
Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu
i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem prawidłowej realizacji projektu. Szacowany średni czas pracy w miesiącu: 60 godz.
Oferent zapewni o swojej dyspozycyjności osobistej, w miejscu realizacji usługi, w wymiarze min. 3 razy w tygodniu między godzinami 8.00-18.00, w dni robocze.
Po realizacji świadczonych usług w danym miesiącu przedłożona zostanie przez Oferenta miesięczna ewidencja czasu pracy stanowiąca podstawę do rozliczenia z Zamawiającym.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zatrudnienie dwóch osób na stanowisku: specjalista ds. rekrutacji na potrzeby realizacji projektu „Szkolnictwo zawodowe- dobry start na rynku pracy”.

Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zatrudnienie specjalistów ds. rekrutacji odpowiedzialnych za przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu, przygotowywanie specyfikacji technicznych dotyczących zakupu pomocy szkolnych i dydaktycznych, współpracy przy wyborze instytucji szkoleniowych, przedsiębiorstw do organizacji staży zgodnie z potrzebami poszczególnych zespołów szkół objętych projektem.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2) wiedzy i doświadczenia:
Osoba ubiegająca się o zamówienie musi spełniać łącznie, niezależnie od innych warunków określonych w niniejszym zapytaniu, następujące warunki:
a) minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w placówkach szkolenia zawodowego,
b) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkół, w których ma być pełnione stanowisko, znajomość branży:
o górniczej, elektrycznej, oraz sprzętu i wyposażenia dotyczącego kształcenia
w zawodach górniczych, elektrycznych,
o rolniczej, mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do kształcenia zawodowego w zawodach rolniczych, mechanicznych,
c) wykształcenie wyższe magisterskie, uprawnienia pedagogiczne,
d) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, środków z dotacji ministerialnych,
e) posiadanie znajomości zasady równych szans kobiet i mężczyzn, znajomość ochrony danych osobowych,
3) potencjału technicznego
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
1) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postepowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca do oferty załączy:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zał. Nr 2 do formularza ofertowego
2. kopie zaświadczeń, certyfikatów odbytych szkoleń, referencje,
3. CV

VI. Kryterium oceny ofert, waga i sposób przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert :
Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

Wk - waga kryterium

VII. Warunki zmiany umowy:
Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

VIII. Inne formalności, które należy dopełnić celem złożenia oferty:
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podając cenę brutto za 1 godzinę usługi oraz łączną cenę usługi za 1 miesiąc, tj. 60 godz. pracy. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferta musi zawierać:
– pełną nazwę oferenta;
– adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP/PESEL, REGON;
– dane osoby do kontaktów;
– cenę zamówienia.
Do oferty należy dołączyć:
1) Dokumenty wskazane w pkt V niniejszego zapytania,
2) wypełniony formularz ofertowy,
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert danego oferenta.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego, przed terminem składania ofert, w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Edyta Szostakiewicz, adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 203. Informacja zostanie udzielona w terminie 48 h, chyba, że pytanie Oferenta nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty.
Termin związania ofertą: 15 dni od dnia składania ofert.

IX. Termin i miejsce złożenia ofert:
Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 a, 21-010 Łęczna, kancelaria podawcza, do dnia 19.03.2018r. do godz. 15:00

X. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego
Wykaz załączników:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Wzór umowyPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www