Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

2018-03-07 10:04:21

.,


Łęczna, dnia 07.03.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.19.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY –
Powiat Łęczyński –Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A
NIP: 505-001-77-32,REGON: 431019425
tel: 081 5315203 , fax: 081 752-64-64
Adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

zaprasza do złożenia oferty na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy który podejmie się realizacji usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”.
a) tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej ul. Przemysłowa 16 w Łęcznej
b) tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej Kijany 19, gm. Spiczyn

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych ( dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt.8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. oraz mają zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
IV SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy który podejmie się realizacji usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16
2. Kody CPV- 30192170-3- tablice informacyjne
30195000-2- tablice pamiątkowe
3. Tablice informacyjne: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę
i montaż 2 szt. tablic informacyjnych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Arial. Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
4. Tablice pamiątkowe: zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawę
i montaż 2 szt. tablic pamiątkowych, wolnostojących, jednostronnych o wymiarach wys. 80 cm x szerokość 120 cm (wymiary europalety), wraz z konstrukcją na słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) przeznaczonych do umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze cynkowanej, laminat, kolor tła tablicy – biały, rodzaj czcionki napisów Arial, Wymiar ostateczny należy dostosować do zawartej treści, jaka ma być umieszczona na tablicy.
5. Tablica musi być wykonana z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić.
Jeśli materiały zostaną odpowiednio dobrane tablica informacyjna może po jej aktualizacji pod względem treści służyć, jako tablica pamiątkowa.
6. Tablice muszą zawierać (wzór tablicy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego)
• nazwę beneficjenta – Powiat Łęczyński
• tytuł projektu – „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”
• cel projektu - dostosowanie infrastruktury dwóch szkół zawodowych
dla których Powiat Łęczyński jest organem prowadzącym, wchodzących
w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i Zespołu Szkół Górniczych
w Łęcznej poprzez modernizację 8 obiektów istniejącej infrastruktury
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz logotyp województwa lubelskiego
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów wykonanych przez Wykonawcę Tablice muszą być wykonane z trwałych materiałów, a zawarte na nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 etapy:
ETAP 1: Tablice informacyjne należy zamontować w ciągu 10 dni od podpisania umowy na ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej i Kijany 19, gm. Spiczyn, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
ETAP 2: Tablice pamiątkowe należy zamontować przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej i Kijany 19 gm. Spiczyn w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Montaż tablic pamiątkowych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu i odebraniu robót budowlanych trwających na budynkach (przewidywany termin – 31.10.2018r. Łęczna i 30.06.2019r. Kijany).
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
3.Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego,
c) dysponują odpowiednimi zasobami niezbędnym do prawidłowego wykonania tablic informacyjnych i pamiątkowych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
d) udzielą Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na wykonane , dostarczone i zamontowane tablice pamiątkowe, liczone od daty dostarczenia przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego,
e) przedstawią wzór tablic informacyjnych i pamiątkowych do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

VIII. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. W razie pytań oraz w celu umówienia się na wizję lokalną proszę kontaktować się
z Edyta Szostakiewicz tel. (81) 5315203, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Wykonawca powinien do oferty dołączyć projekt wizualizacji tablic będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z wytycznymi programowymi.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, I piętro budynku biuro podawcze, pokój nr 111 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Oferta na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU TABLIC INFORMACYJNYCH I PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM”
3. Nie otwierać przed dniem 14.03.2018r. godziną 10:15
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Ofertę należy składać do dnia 14.03.2018 r. do godz. 10.00.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym (w tym koszty materiałów, utylizacji i transportu odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
4. wynikających z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

a) W ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (…….) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Cof) = ---------------------------------------------- x 100%
cena brutto oferty ocenianej

3. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będą prace objęte niniejszym zapytaniem.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XVI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY.


.
……………………………………………
Data i podpis kierownika ZamawiającegoZałączniki:
1. Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym formularzem oferty- załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Wzór tablicy- załącznik nr 3

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna