Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na:WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ

2018-02-28 14:32:37

.,IPR.272.1.16.2018


Łęczna, dnia 28.02.2018
Znak sprawy: IPR.272.1.16.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY –
Powiat Łęczyński –Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A
NIP: 505-001-77-32,REGON: 431019425
tel: 081 5315203 , fax: 081 752-64-64
Adres e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

W ramach projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu „Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

zaprasza do złożenia oferty na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy który podejmie się realizacji kompleksowej usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej
2. Kody CPV- 39130000-2– meble biurowe
79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
39131000-9 – regały biurowe
39113000-7 – różne siedziska i krzesła
36112200-1 – meble metalowe
III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej
2. Poniżej przedstawiamy charakterystykę zabudowy meblowej.
Wymagania ogólne odnośnie zabudowy meblowej:
1) Kolorystyka elementów mebli – do ustalenia przed podpisaniem umowy, z palety barw oferowanej przez producenta,
2) Kontenerki i szafa metalowa na dokumenty muszą być zamykane na klucz,
3) Blaty zostaną wykonane z płyty laminowanej o grubości 28 mm + pcv,
4) Korpusy i fronty zostaną wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm + pcv,
5) Krawędzie zabezpieczone obrzeżem o gr. 1 mm. w kolorze płyty.
6) Plecy wykonane z HDF o grubości 3,2 mm. w kolorze białym.
7) Ogólne wymagania mają charakter orientacyjny, wykonawca winien dokonać własnych pomiarów i zaprojektować własne rozwiązania spełniające wymagania ogólne i szczegółowe Zamawiającego.

Wykonawca celem dokonania pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania mebli i oszacowania kosztów, przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po wcześniejszym umówieniu się, musi dokonać wizji lokalnej.
Wymagania szczegółowe odnośnie zabudowy meblowej:
Pokój nr 9 :
1) biurko narożne w kształcie litery L z wysuwanymi półkami na klawiaturę, na dwa stanowiska pracy, z możliwością rozstawienia, z przelotką na kable, – 2 szt.
2) dostawka półokrągła na metalowej nodze do biurek – 1 szt.
3) nadstawka z 3 otwartymi półkami na biurko – 2 szt.
4) szafka jednodrzwiowa z 1 półką pod biurko– 2 szt.
5) kontener na kółkach z 3 szufladami i 1 otwarta półką i centralnym zamkiem – 2 szt
6) obudowa istniejącej szafy metalowej dwudrzwiowej z uwzględnieniem nadstawki jeśli szafa nie będzie sięgać do sufitu– 1 szt.
7) szafa aktowa dwudrzwiowa posiadająca półki tworzące 5 przestrzeni , regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla– 1 szt.
8) szafa aktowo-odzieżowa dwudrzwiowa podzielona na 2 przedziały: aktowy- 3 półki przestawne z możliwością ustawienia w 3 pozycjach od środkowego położenia, ubraniowy drążek na wieszaki a w górnej części szafy wydzielona dodatkowa przestrzeń na segregatory – 1 szt.
9) słupek stojący półokrągły otwarty z 4 lub 5 półkami – 1 szt
10) fotel biurowy z zagłówkiem – 2 szt. o następującej charakterystyce:
־ wyprofilowane oparcie i siedzisko
- wysokiej jakości tkanina oddychająca
- chromowane podłokietniki
־ oparcie i siedzisko tapicerowane
־ Podstawa pięcioramienna o dużej wytrzymałości
־ regulacje : wysokości siedziska, wysokości oparcia, kąta nachylenia oparcia względem siedziska
- blokowanie fotela w pozycji pionowej
- możliwość kołysania się
- wysokie oparcie

Pokój nr 10:
1) biurko narożne w kształcie litery L z wysuwanymi półkami na klawiaturę, na dwa stanowiska pracy, z możliwością rozstawienia, z przelotką na kable, – 2 szt.
2) dostawka półokrągła na metalowej nodze do biurek – 1 szt.
3) nadstawka z 3 otwartymi półkami na biurko – 2 szt.
4) szafka jednodrzwiowa z 1 półką pod biurko– 2 szt.
5) kontener na kółkach z 3 szufladami i 1 otwarta półką i centralnym zamkiem – 2 szt
6) szafa metalowa dwudrzwiowa z 4 półkami regulowanymi w zabudowie
z uwzględnieniem nadstawki jeśli szafa nie będzie sięgać do sufitu– 1 szt.
7) szafa aktowa dwudrzwiowa posiadająca półki tworzące 5 przestrzeni , regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie mebla– 1 szt.
8) szafa aktowo-odzieżowa dwudrzwiowa podzielona na 2 przedziały: aktowy- 3 półki przestawne z możliwością ustawienia w 3 pozycjach od środkowego położenia, ubraniowy drążek na wieszaki a w górnej części szafy wydzielona dodatkowa przestrzeń na segregatory – 1 szt.
9) słupek stojący półokrągły otwarty z 4 lub 5 półkami – 1 szt
10) fotel biurowy z zagłówkiem – 3 szt. o następującej charakterystyce:
־ wyprofilowane oparcie i siedzisko
- wysokiej jakości tkanina oddychająca
- chromowane podłokietniki
־ oparcie i siedzisko tapicerowane
־ Podstawa pięcioramienna o dużej wytrzymałości
־ regulacje : wysokości siedziska, wysokości oparcia, kąta nachylenia oparcia względem siedziska
- blokowanie fotela w pozycji pionowej
- możliwość kołysania się
- wysokie oparcie
Wszystkie wskazane meble powinny być wykonane z materiałów b. dobrej jakości (płyta, zawiasy, prowadnice, zamki, pozostałe podzespoły itp.) dostosowane do stylistyki wizualnej pomieszczeń biurowych, w których będą montowane oraz
z zastosowaniem nowych, ciekawych trendów w zakresie stylu(design). Kolor płyty, uchwyty do mebli powinny być użyte w podobnej interesującej stylistyce(uprzednie uzgodnienie z Zamawiającym). Półki w szafach powinny mieć możliwość regulowania położenia na różnej wysokości.
3. Wykonawca w ramach ww. zamówienia jest zobligowany do szczegółowego zaprojektowania i rozplanowania, rozstawienia mebli. Rozstawienie i zaprojektowanie mebli powinno zostać wykonane w taki sposób aby zapewniało dostęp do gniazdek elektrycznych i innych wtyków oraz dostęp do kratek wentylacyjnych, a także powinno pozwalać na ergonomiczną prace w pomieszczeniu.
4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w części obejmującej usługę wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu planowanego rozmieszczenia i układu mebli. Projekt należy wykonać w formie wizualizacji. Wykonawca może przystąpić do realizacji wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej dopiero po akceptacji przez Zamawiającego układu mebli przedstawionego w projekcie.
5. Warunki Gwarancji: Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i ich montaż.
II. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania 40 dni od daty podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy marzec 2018 roku.
2) Wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, obowiązującymi Polskimi Normami
i przepisami prawa oraz według wytycznych Zamawiającego.
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz wolny od wad.
4) Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego,
c) dysponują odpowiednimi zasobami niezbędnym do prawidłowego wykonania mebli będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
d) udzielą Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na wykonane i dostarczone meble, liczone od daty dostarczenia mebli będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
e) przedstawią wizualizację mebli będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, wykonaną na podstawie pomiarów dokonanych u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie 1 usługę wykonania i dostawy mebli biurowych, o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł brutto.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik 3 do zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodu lub dowodów, potwierdzających że ww. usługa została wykonane lub jest wykonywana należycie (referencje).

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

V. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. W razie pytań oraz w celu umówienia się na wizję lokalną proszę kontaktować się
z Edyta Szostakiewicz tel. (81) 5315203, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl

VII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki
i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po uprzednim umówieniu się, konieczna jest wizja lokalna.
2. Wykonawca powinien do oferty dołączyć projekt wizualizacji mebli będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, wykonanej na podstawie pomiarów dokonanych u Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, I piętro budynku biuro podawcze, pokój nr 111 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: „Oferta na: WYKONANIE USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOSTAWY ORAZ MONTAŻU MEBLI DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ.
4. Nie otwierać przed dniem 09.03.2018r. godziną 10:15
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ofertę należy składać do dnia 09.03.2018 r. do godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego:
7 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

X. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym (w tym koszty materiałów, utylizacji i transportu odpadów). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty na formularzu ofertowym dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania
4. wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100%

a) W ramach kryterium 1 - „Cena” najwyższą liczbę punktów (…….) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższej ważnej oferty
Liczba punktów oferty (Cof) = ---------------------------------------------- x 100%
cena brutto oferty ocenianej

3. Ze wszystkich ofert, które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym wybrana zostanie oferta, która w wyniku oceny dokonanej
w oparciu o powyższe kryteria uzyska najwyższą liczbę punktów spośród badanych ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa, której przedmiotem będą prace objęte niniejszym zapytaniem.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


.
……………………………………………
Data i podpis kierownika ZamawiającegoZałączniki:
1. Formularz ofertowy wraz ze szczegółowym formularzem oferty- załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Wykaz dostaw – załącznik nr 3

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych