Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu:"Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

0000-00-00 00:00:00

.


Znak sprawy: IPR.272.4.4.2018
Łęczna 22.02.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy wypełniając załącznik nr 2- Formularz ofertowy, punkt F. PODWYKONASTWO wypełniam również załącznik nr 3 Oświadczenie INFORMACJA W ZWĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA i załącznik nr 6?
Odpowiedź: Załącznik nr 3 i 4 informacje w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów (zgodnie z zapisem 6.2 w SIWZ) wypełnia Wykonawca jeśli polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
tj. wykazania zdolności finansowej i ekonomicznej bądź zdolności technicznej i zawodowej.
Zał. Nr 6 wypełnia i podpisuje podmiot trzeci.
Jeżeli natomiast Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu wypełnia zał. Nr 4 oświadczenie dot. Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa