Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na jednorazowy przewóz 30 osób

2018-02-09 08:17:30

Jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.

Łęczna, dnia 09.02.2017r.

Znak sprawy: A.272.1.1.2018


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający –
Nabywca: Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A
NIP:505-00-17-732
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
zaprasza do złożenia oferty na jednorazowy przewóz 30 osób (pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej) na trasie Łęczna (budynek Starostwa przy Al. Jana Pawła II 95A) – Warszawa (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1) i droga powrotna: Warszawa - Łęczna.
2. Termin wykonania zamówienia:23.03.2018r.
3. Warunki udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1) Wykonawca musi dysponować sprawnym autobusem z wyposażeniem zgodnym
z odpowiednimi przepisami prawa do przewozu 30 osób spełniającym minimalne standardy bezpieczeństwa.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony o wymagane informacje formularz ofertowy,
2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Plechawska tel: 81 531- 52- 76; a.plechawska@powiatleczynski.pl
6. Termin związania ofertą: 23.03.2018r.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 19.02.2017r.
8. Opis kryteriów wyboru oferty, będzie cena najkorzystniejsza 100% za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia poniżej 30 tys. euro


Łęczna, 09.02.2018
Roman Cholewa
Starosta Łęczyński

Załączniki:
1. Formularz ofertowy,

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków