Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych:

2018-02-05 12:35:30

”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 , umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych: ”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 , umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.01.2018r. na kwotę 45 528,45 co stanowi równowartość 10 559,28 euro (1euro = .4,3117zł) na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku cen usług świadczonych w podobnym zakresie
3. W dniu 16.01.2018r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1) PPHU INTEX, ul. Mickiewicza 14, 23-400 Biłgoraj
2) MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn
3) SUPERVISOR- NADZORY BUDOWLANE inż. Wojciech Jerzy Jaros, ul. Harnasie 17/26, 20-857 Lublin
4). AUT-SERWIS Jacek Gilewicz, ul Kraśnicka 135, 20-815 Lublin
Zapytanie skierowano mailem.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- zamówienia do 30 tys. euro oraz zamieszczono na stronie Bazy Konkurencyjności www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr 1081463

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1) AUT-SERWIS Jacek Gilewicz, ul Kraśnicka 135, 20-815 Lublin – cena oferty brutto 44 000,00 zł w tym:
zad. 1) - 16 000,00zł
zad. 2) – 28 000,00zł
2) ZDI Spółka z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość - cena oferty brutto 135 300,00 zł w tym:
zad. 1) - 49 200,00zł
zad. 2) – 86 100,00zł
3) SUPERVISOR- NADZORY BUDOWLANE inż. Wojciech Jerzy Jaros, ul. Harnasie 17/26, 20-857 Lublin - cena oferty brutto 49 200,00 zł w tym:
zad. 1) - 12 300,00zł
zad. 2) – 36 900,00zł
4) OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków - cena oferty brutto 27 000,00 zł w tym:
zad. 1) - 13 000,00zł
zad. 2) – 14 000,00zł
5) MANEVO Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn- cena oferty brutto 71 340,00 zł w tym:
zad. 1) - 30 750,00zł
zad. 2) – 40 590,00zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Zadanie 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: ”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” - Firmie: SUPERVISOR- NADZORY BUDOWLANE inż. Wojciech Jerzy Jaros, ul. Harnasie 17/26, 20-857 Lublin za cenę 12 300,00 zł brutto.

Zadanie 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami
budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: ”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” - Firmie: OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków za cenę 14 000,00 zł brutto.

6. Uzasadnienie wyboru:
W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy: OBSŁUGA TECHNICZNA INWESTYCJI Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków o wyjaśnienie złożonej oferty w zakresie zaproponowania nieporównywalnie niskiej ceny. Wykonawca złożył w wyznaczonym terminie stosowne wyjaśnienia.
Oferty wybranych Wykonawców w zakresie zadania 1 i 2 nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego.

7. Postępowanie prowadził: Agnieszka JóźwiakPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna