Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.

2018-01-30 12:05:16

NR SPRAWY: IPR.272.4.2.2018

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.2.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.


Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.01.2018r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 216 785,86 złotych brutto.
Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: dla etapu I - do 31.08.2018 r., dla etapu II: - do 30.09.2018 r. dla etapu III - do 30.06.2019 r.,dla etapu IV - do 31.10.2018 r., dla etapu V - do 30.04.2019 r. dla etapu VI - do 31.10.2018 r.
3. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
4. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:


Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena Długość okresu gwarancji
(m-ce) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Andrzej Wróbel, Jaszczów 238, 21-020 Milejów 1 685 322,63 60 m-cy 5
2. Lider & Partners Sp. z o.o., Rogóźno 25A, 21-075 Ludwin
1 476 000,00 84 m-ce 5
3.Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe SMOK Tadeusz Smoczyński, Krępiec, ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007 Mełgiew
1 593 493,83 84 m-ce 1

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron