Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postepowaniu na pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu (2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

0000-00-00 00:00:00

w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 w okresie od 01.02.2018r. do 31.08.2019r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Zatrudnienie dwóch osób na stanowisku: asystent koordynatora na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach (2 stanowiska, w każdym Zespole Szkół odrębne) w okresie od 01.02.2018r. do 31.08.2019r.

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.01.2018r. na kwotę 28 500,00 co stanowi równowartość 6 609,92euro (1euro = 4,3117zł) na podstawie średnich stawek wynagrodzenia brutto dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym z uwzględnieniem kosztów podróży służbowych.

3. W dniu 15.01.2018r. zwrócono się do ...... niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia publiczne – zamówienia do 30 tys. euro. Oraz zamieszczono ogłoszenie w Bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl Nr ogłoszenia 1081122
Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. Michał Węcławik, ul. Armii Krajowej 13/33, 21-010 Łęczna – cena brutto 1 godz. usługi – 30,00 zł (x25godz/mies. – 750,00 brutto) - Usługi pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej
2. Jerzy Bochiński Kijany 80/7, 21-077 Spiczyn - cena brutto 1 godz. usługi – 30,00 zł (x25godz/mies. – 750,00 brutto) - Usługi pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
1. Michał Węcławik - Usługi pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu
w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej
2. Jerzy Bochiński - Usługi pełnienia funkcji asystenta koordynatora projektu
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach
za cenę brutto 1 godz. usługi – 30,00 zł (x25godz/mies. – 750,00 brutto)


6. Uzasadnienie wyboru:
Oferty złożone przez Wykonawców są ważne, nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu stawiane przez Zamawiającego.

6. Postępowanie prowadził: Agnieszka Jóźwiak
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe