Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych

2018-01-17 13:56:00

”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 , umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16

IPR.272.1.4.2018 Łęczna, dnia 17.01.2018Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych: ”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie

Pytanie 1

W związku z postępowaniem przetargowym prowadzonym w trybie zapytania o cenę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nr IRP.2724.2018 przy zadaniach pn.:
1) Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16.
2) Prace modernizacyjne i remontowe realizowane w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
Mając na uwadze przewidziany zakres robót do wykonania oraz funkcjonujące ceny rynkowe za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru lub też Inżyniera Kontraktu prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu punkt IV podpunkt 3.1 jako wartość usługi miał na myśli wartość nadzorowanych robót czy też wartość pełnionej usługi nadzoru?. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się doświadczeniem w pełnieniu co najmniej dwóch funkcji inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót o wartości większej niż 500 000,00 brutto każda?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poprzez postawiony warunek udziału w postępowaniu, dotyczący doświadczenia, rozumie wartość nadzorowanych robót.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia wykaże co najmniej dwie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 każda z tych robót.Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www