Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych

2018-01-16 14:22:03

”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 , umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16

IPR.272.1.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.z 2016 r. Dz. U. poz. 1870
z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Powiat Łęczyński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych: ”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 , umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16
I. ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łęczyński
adres: Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel./81/ 531-52-04, fax /81/ 752-64-64
www.powiatleczynski.pl
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
NIP 505-001-77-32,
REGON 431019425

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. Zm.) nad robotami budowlanymi dla następujących zadań inwestycyjnych:
Zadanie Nr 1:”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”
Zadanie Nr2: ”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

2. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje:
1) dla zadania Nr 1:”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16
- ociepleniu ścian budynku tzw. małej i dużej hali;
- wykonanie otworów drzwiowych i bramy w dużej hali;
- remoncie małej hali poprzez wymianę posadzek i wykonanie zplecza socjalnego;
- wykonania przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych wraz z siecią wewnętrzną;
- wymianie sieci c o., c.t. i wentylacji oraz węzeł cieplny;
- ociepleniu dachu;
- wymianie instalacji elektrycznej oraz jej dostosowanie do potrzeb maszyn
w pracowni praktycznej nauki zawodu;
- wymianie blachy na pokryciu dachu i ścian wiaty magazynowej.
- roboty doprecyzowane są – dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania: Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16 dostępną pod adresem http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5567,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-modernizacja-budynkow-2-hal-warsztatowych-zespolu-szkol-gorniczych-w-lecznej-znajdujacych-sie-przy-ul-przemyslowej-16.html - Pliki: zał. nr 1-dokumentacja projektowa.
2) dla zadania Nr 2: ”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”
- rozbudowie i przebudowie budynku hali warsztatów na salę zajęć praktycznych, składającej się z adaptacji pietra budynku warsztatów polegającej na: wykonaniu posadzek, sufitu podwieszanego z dociepleniem, systemu co i cw (podłączenie do istniejącej kotłowni gazowej ogrzewającej parter budynku warsztatowego), instalacji elektrycznej, konstrukcji lekkich ścian działowych, sanitariatów, szatniami. Montaż kolektorów słonecznych na budynku do podgrzewania wody użytkowej;
- remoncie placu warsztatowego z modernizacją stanowiska do mycia maszyn, narzędzi i ciągników rolniczych, ułożenie kostki brukowej na suchej zaprawie na istniejącym podłożu wykonanym z trylinki;
- remoncie placu apelowego z przystosowaniem na plac manewrowy dla potrzeb szkolenia kierowców- ułożenie kostki brukowej na suchym betonie na istniejącym podłożu wykonanym z płytek chodnikowych na potrzeby szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B i T (plac manewrowy)
- modernizacji pracowni gastronomicznej na parterze budynku internatu wraz z wykonaniem podjazdu do budynku dla niepełnosprawnych;
- adaptacji pomieszczeń hali tzw. „przetwórni” na pracownię spawalniczą
z utworzeniem 3 stanowisk spawalniczych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu systemu wentylacyjnego, wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montażu ogrzewania nawiewowego;
- modernizacji hal garażowych na halę naprawy maszyn w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki, wykonanie ścian działowych, termoizolacji ścian i dachu, wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz montażu ogrzewnicy nawiewowej;
- przebudowie hal warsztatów „piętro” na salę zajęć praktycznych wraz
z wykonaniem instalacji elektrycznej niezbędnej dla sal zajęć praktycznych
- roboty doprecyzowane są - dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: prace modernizacyjne i remontowe realizowane w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, dostępną pod adresem:
http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5568,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-modernizacja-budynkow-warsztatow-szkolnych-placu-warsztatowego-i-placu-apelowego-polozonych-w-kijanach-na-potrzeby-zespolu-szkol-rolniczych-w-kijanach.html - Do pobrania: Zał. nr 1 dokumentacja projektowa
3. Do zakresu zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:
1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, którym dla przedmiotowego zadania jest Powiat Łęczyński.
2) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
3) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
4) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia
w przypadkach:
a) zastosowanie rozwiązań zamiennych
b) braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń;
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, poszczególnych etapów, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
7) kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót;
8) monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót budowlanych;
9) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
10) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym,
11) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
12) uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń,
13) organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań w zależności od potrzeb,
14) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,
15) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy,
16) uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola,
17) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
18) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu,
19) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
20) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,
21) weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane,
22) uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym,
23) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych
z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia
o zakończeniu,
24) weryfikacja i sprawdzenie sporządzonych przez Wykonawcę kosztorysów różnicowych,
25) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych,
26) zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,
27) inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
28) poświadczenie terminu zakończenia robót,
29) Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.
4. Usługa nadzoru obejmować będzie branżę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i robót drogowych.
5. Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przedmiotowych robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego – www.powiatleczynski.pl zakładka- zamówienia publiczne, zakładka- SIWZ z załącznikami.
6. Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art.25 i 26 ustawy (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na dwa zadania: Zadanie Nr 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: ”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się
przy ul. Przemysłowej 16”
Zadanie Nr 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego: ”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy,
- zakończenie - zadanie 1 do 30.10.2018 r. „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”
- zadanie 2 do 30.06.2019 r. „Prace modernizacyjne i remontowe realizowane w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” pozostałe po upływie okresu gwarancji i rękojmi za roboty.
Inspektor nadzoru działający w imieniu Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z umowy, będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia inwestycji, włącznie z udziałem w odbiorze bezusterkowym końcowym i gwarancyjnym. W przypadku zmiany terminu wykonania zadania inwestycyjnego, nad którym pełniony jest nadzór inwestycyjny, termin realizacji niniejszej umowy ulega odpowiednio zmianie.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
3. zdolności technicznej lub zawodowej,
1) doświadczenie:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmujące: pełnienie nadzoru budowlanego, sprawozdawczości i rozliczania zadania z zakresu budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) o wartości 500 000,00 każda z tych usług
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca złoży wykaz usług, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączając poświadczenia określające, czy wymagane zadania zostały wykonane w sposób należyty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zadania których dotyczy poświadczenie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia.
2) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
warunek dysponowania osobami do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) drogowej: Inspektora robót drogowych – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
w zakresie robót drogowych – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w kierowaniu robotami drogowymi lub pełnienia nadzoru nad robotami drogowymi,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Inspektora robót w specjalności sanitarnej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych: Inspektora robót w specjalności elektrycznej - uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawień.
d) konstrukcyjno-budowlanej: Inspektora robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniu nadzoru inwestorskiego, liczone od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę posiadającą przez nią kilku wymaganych uprawnień.
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane,
a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty :
1) wykaz usług, wg wzoru załącznika 3, wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, wg wzoru załącznika 4, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

VI. WYKAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
4. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl, tel. 81 53 15 204 fax. 81 752 64 64
5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Agnieszka Jóźwiak; e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2018 r do godziny 10:00
1) pocztą lub przesyłką kurierską na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub
2) osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii podawczej (pierwsze piętro, pokój nr 111), lub
3) przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 64 lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl; (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1).
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za realizację zamówienia.
4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Zamawiający uzna ofertę za spełniająca wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
b) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny,
tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia – waga 100%.
a) Zamawiający porówna i oceni oferty, według następującego wzoru matematycznego:

Cena = Cena najtańszej oferty x 100 pkt
Cena ocenianej oferty


Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane ze z jej realizacją zamówienia w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym – wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 2
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIV. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców drogą mailową oraz zamieści notatkę z wyboru na swojej stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski,pl zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tys. euro.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Lista załączników:
Zał. Nr 1 - formularz ofertowy.
Zał. nr 2 – umowa- projekt
Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych usług.
Zał. Nr 4 – wykaz osób

Łęczna, dnia 16.01.2018r

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe