Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu na „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

2018-01-10 13:59:38

. ,

Ogłoszenie nr 500007707-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.
Łęczna:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503088-N-2018
Data: 09/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 431019425, ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464.
Adres strony internetowej (url): www.powiatleczynski.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2

W ogłoszeniu jest: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: „Wadium dla postępowania przetargowego Sprawa nr IPR 272.4.2.2018”. 10.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu wskazując nr rachunku na jaki należy zwrócić wpłacone wadium. 10.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna Kancelaria podawcza pok. 111, I piętro. 10.7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego . Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10.8. Wadium wniesione w pieniądzu przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 10.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w innej formie niż pieniądz, winno jednoznacznie wynikać, że zostało ono udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę. 10.10. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy PZP . 10.11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona

W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 10.1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 w tytule przelewu podając: „Wadium dla postępowania przetargowego Sprawa nr IPR 272.4.2.2018”. 10.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu wskazując nr rachunku na jaki należy zwrócić wpłacone wadium. 10.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna Kancelaria podawcza pok. 111, I piętro. 10.7. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego . Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 10.8. Wadium wniesione w pieniądzu przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 10.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w innej formie niż pieniądz, winno jednoznacznie wynikać, że zostało ono udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę. 10.10. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy PZP . 10.11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa