Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, dotyczącej urządzenia w trzech lokalizacjach: na działkach 78/56 w Kijanach, 309/7 w Podgłębokiem, 2/4 w Milejowie Otwartych Stref Aktywn

2018-01-08 13:47:30

.IPR.272.1.2.2018

Znak sprawy: IPR.272.1.2.2018 Łęczna, dn. 03.01.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U.
z 2016 poz.1870 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, dotyczącej urządzenia
w trzech odrębnych lokalizacjach, tj. na następujących działkach gruntu:
1) nr 78/56 położonej w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) nr 309/7 położonej w Podgłębokiem gm. Cyców,
3) nr 2/4 położonej w Milejów Osada, gm. Milejów,
Otwartych Stref Aktywności, z tego dwóch w wariancie podstawowym oraz jednej w wariancie rozszerzonym.
Powyższa dokumentacja dotyczy budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego” zgodnie
z wymogami określonymi w Programie rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2018 Ministerstwa Sportu i Turystyki
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl,
adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl,

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opracowanie dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanymi zadaniami dotyczącego urządzenia w trzech odrębnych lokalizacjach, tj. na następujących działkach gruntu:
1) nr 78/56 położonej w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) nr 309/7 położonej w Podgłębokiem gm. Cyców,
3) nr 2/4 położonej w Milejów Osada, gm. Milejów,
Otwartych Stref Aktywności, z tego dwóch w wariancie podstawowym (Milejów, Podgłębokie), obejmującym: 1) siłownie plenerową z minimum 6 różnymi urządzeniami i 2) strefę relaksu składająca się z minimum 4 ławek montowanych na stałe do podłoża, urządzenia do gier edukacyjnych montowane na stałe do podłoża np. szachy/warcaby, zagospodarowanie terenu – nasadzenia
oraz
jeden wariant rozszerzony(Kijany) składający się z: 1) siłowni plenerowej z minimum 6 różnymi urządzeniami, 2) strefy relaksu składającej się z minimum 4 ławek montowanych na stałe do podłoża, urządzeń do gier edukacyjnych montowanych na stałe do podłoża np. szachy/warcaby, zagospodarowanie terenu – nasadzenia, 3) placu zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia).
W zakres usługi wchodzi:
1) opracowanie dokumentacji projektowej
2) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadań.

Przy projektowaniu wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności PN-EN 16630:2016-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnia placów zabaw amortyzujące upadki – wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
Niedopuszczalne jest wykazania nawierzchni z materiałów urazogennych, np. asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla.
W skład dokumentacji technicznej powinny wchodzić:
1. plan zagospodarowania terenu,
2. opis techniczny przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami obrazującymi przyjęte rozwiązania projektowe,
3. zbiorcze zestawienie kosztów
4. inna dokumentacja wymagana prawem budowlanym niezbędną do zgłoszenia budowy we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej.
5. Projekt wykonawczy wraz ze Szczegółową Specyfikacja Techniczną.
Powyższa dokumentacja dotyczy budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.

Zakres zamówienia obejmuje Opracowanie dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego,
w szczególności:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dostarczenie wszystkich elementów opracowania w wersji elektronicznej na płytach cd/dvd z możliwością otwarcia w ogólnie dostępnym programie (np. w pdf, xls.), oddzielnie część kosztorysowa. Do wersji elektronicznej Wykonawca dołączy oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji, dokumentów i danych. Mapa do celów projektowych na wszystkie trzy lokalizacje zostanie dostarczona przez Zamawiającego.
3. Informacje zawarte w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny opisywać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy (art. 29
i następne Ustawy prawo zamówień publicznych).
4. W dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.
5. W projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, które zapewnią właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie montowanych urządzeń/wyposażenia..
6. Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi do wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
7. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z ustawy
z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj.Dz.U. z 2017 poz. 1332).
8. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
a) stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją,
b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji.
9. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:
a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
b) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,
c) udziału w próbach instalacji i rozruchach.


III. Wymagania wobec Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali z należytą starannością co najmniej 2 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

IV. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od podpisania umowy do dn. 31.01.2018 r.

V. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VI. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem" – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą; - w przypadku, gdy jest to ogólnodostępny rejestr prowadzony elektronicznie- wydruk nie jest wymagany, a jedynie wskazanie danych pozwalających na zidentyfikowanie wykonawcy tym zbiorze
3) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada stosowane uprawnienie w zakresie projektowania – przedstawi dokumenty poświadczają posiadanie niezbędnych uprawnień oraz doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Giszczak tel. 81 5315203
e-mail: a.giszczak@powiatleczynski.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź
w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich załączników wskazanych w pkt. VI nie będą rozpatrywane.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy przesłać w formie skanu dokumentów e-mailem na adres: a.giszczak@powiatleczynski.pl, z następującym oznaczeniem: „Oferta na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego” lub w formie pisemnej pocztą lub kurierem na adres: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. 111 (kancelaria ogólna).

Ofertę należy przesłać do dnia 11.01.2018 r. do godz. 13.00. Za termin złożenia oferty liczy się termin przesłania skanu dokumentów w formie e-maila/wpływu dokumentów na kancelarię.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena nie może ulec zwiększeniu podczas realizacji zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny. Cena – 100%.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy…………………………………………………..
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa