Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie 3 (trzech) map do celów projektowych dotyczących działek gruntu nr. 78/56 w Kijanach, 309/7 w Podgłębokiem, 2/4 w Milejowie

0000-00-00 00:00:00

.IPR.272.1.1.2018

Znak sprawy: IPR.272.1.1.2018 Łęczna, dn. 03.01.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U.
z 2016 poz.1870 z późn. zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie wykonanie 3 (trzech) map do celów projektowych dotyczących następujących działek gruntu:
1) nr 78/56 położonej w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) nr 309/7 położonej w Podgłębokiem gm. Cyców,
3) nr 2/4 położonej w Milejów Osada, gm. Milejów,
niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
NIP: 505 001 77 32, REGON: 43 10 19 425
Tel. /081/ 75 26 401 fax: /081/ 75 26 464
e-mail: poczta@powiatleczynski.pl,
adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl,

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie 3 (trzech) map do celów projektowych (każda w 4 egzemplarzach) dotyczących następujących działek gruntu:
1) nr 78/56 położonej w Kijanach, gm. Spiczyn,
2) nr 309/7 położonej w Podgłębokiem gm. Cyców,
3) nr 2/4 położonej w Milejów Osada gm. Milejów,
niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowych wraz ze strefą relaksu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”
2. Mapa projektowa zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji.

III. Wymagania wobec Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali z należytą starannością co najmniej 2 usługi o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.


IV. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od podpisania umowy do dn. 25.01.2018 r.

V. Warunki płatności: przelewem w terminie do 14 dni od dnia odbioru prac i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VI. Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem przez osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność
z oryginałem" – jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą; - w przypadku, gdy jest to ogólnodostępny rejestr prowadzony elektronicznie- wydruk nie jest wymagany, a jedynie wskazanie danych pozwalających na zidentyfikowanie wykonawcy tym zbiorze
3) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Giszczak tel. 81 5315203
e-mail: a.giszczak@powiatleczynski.pl

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta zostanie sporządzona w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty (bądź
w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferty, które nie będą zawierały wszystkich załączników wskazanych w pkt. VI nie będą rozpatrywane.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy przesłać w formie skanu dokumentów e-mailem na adres: a.giszczak@powiatleczynski.pl, z następującym oznaczeniem: „Oferta na Wykonanie map do celów projektowych dla zadania „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego” lub w formie pisemnej pocztą lub kurierem na adres: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna lub osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. 111 (kancelaria ogólna).

Ofertę należy przesłać do dnia 10.01.2018 r. do godz. 13.00. Za termin złożenia oferty liczy się termin przesłania skanu dokumentów w formie e-maila.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł).
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena nie może ulec zwiększeniu podczas realizacji zamówienia.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu udzielenia zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy…………………………………………………..
Podpis Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe