Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ROZEZNANIE RYNKU na usługi pełnienia funkcji insp. nadzoru inwestorskiego przy zad.Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych ZSG w Łęcznej i Pracach modernizacyjnych i remontowych realizowanych w kompleksie zabudowań ZSR w Kijanach

2018-01-02 14:21:17

.

ROZEZNANIE RYNKU - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), przy zadaniach pn.:
1) Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16, Łęczna
2) Prace modernizacyjne i remontowe realizowane w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
w ramach realizacji projektu Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim“, umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16 w ramach RPO WL na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją robót, tj. od przekazania placu budowy po uczestnictwo we wszelkich niezbędnych czynnościach, aż do wygaśnięcia terminów rękojmi
i gwarancji. Inwestycja objęta sprawowaniem nadzoru inwestorskiego została podzielona na w/w dwa zadania.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen świadczonej usługi.
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie usługi Zamawiający rozumie zapewnienie osoby/ osób pełniącej/ych funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających stosowne uprawniania, wymagane ustawą Prawo Budowlane w zakresie robót ogólnobudowlanych, robót elektrycznych i sanitarnych.
Realizowane roboty budowlane podlegające nadzorowi będą się odbywały w Łęcznej,
ul. Przemysłowa 16 oraz w Kijanach, adres Kijany 19, gm. Spiczyn.
W załączniku – formularzu szacowania wartości zamówienia szczegółowe informacje na temat każdego zadania. ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA NA STRONIE: www.powiatleczynski.pl, zakładka zamówienia publiczne, zakładka zamówienia do 30 tyś. euro.
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu wraz z dołączonym scanem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie stosowanych uprawnień budowalnych do dnia 10 stycznia 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na ww adres e-mail.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych