Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-12-29 09:21:40
PZAZ.XI.272.1.18.2017
Łęczna, dn.28.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 30213000-5, 30213100-6

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
2) Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.
3) Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
a) Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
b) Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
c) Zarządzanie systemem Windows Server 2012 R2. Wymagana certyfikacja MSCA dla Windows Server w wersji 2012.
d) Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory. Wymagana certyfikacja Windows Server Active Directory, Configuring.
e) Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922),
f) Zarządzanie sieciowym systemem kopii zapasowych, poprawne zabezpieczenie oraz okresowe odtwarzanie danych.
g) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
h) Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
i) Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, instalowanie dodatkowych oraz nowych instalacji oprogramowania;
j) Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego projektów informatycznych oraz zarządzanie usługami IT. Wymagane certyfikacje ITIL Foundation i Prince2 Foundation.
k) Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
l) Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
m) Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
n) Modernizacja i instalacja okablowania sieciowego. Wymagana certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant).
o) Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
p) Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 7 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
q) Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu.
r) Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
s) Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnienia niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
b. posiadania niezbędnej wiedzy i wymaganego doświadczenia i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonania z należytą starannością co najmniej 3 usług obejmujących swym zakresem obsługę informatyczną według opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiającego których należyte wykonanie potwierdzą dokumentami załączonymi do oferty.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:
a) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
b) oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,
c) referencje potwierdzające wykonanie usług oraz certyfikacje: MSCA dla Windows Server w wersji 2012, Windows Server Active Directory, Configuring, ITIL i Prince2, certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant)- kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia 9.01.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

X. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www