Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-12-28 11:27:53

. ,

PZAZ.XI.272.1.17.2017
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15331170-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 32 000,00 zł netto co stanowi równowartość 7 664,85 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 33 600,00 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Agram S.A., ul. Mełgiewska 104, Lublin, e-mail: sekretariat@agram.pl
2) Drimpol Sp. z o.o. o/Lublin, Elizówka 60A, 21-003 Elizówka
e-mail: lublin@drimpol.com.pl
3) Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin
e-mail: iglotex@iglotex.com.pl; bok.lublin@iglotex.com.pl
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., Porosły 9, 16-070 Choroszcz, Filia w Lublinie, ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin
oferta na kwotę brutto 32 485,11 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., Porosły 9, 16-070 Choroszcz, Filia w Lublinie, ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin
oferta na kwotę netto 30 938,20 zł, kwotę brutto 32 485,11 zł., ofercie przyznano 100 punktów
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa