Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-12-28 11:21:02

. ,

PZAZ.XI.272.1.13.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 97 000,00 zł netto co stanowi równowartość 23 234,09 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 103 305,00 zł.

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) SŁABEK S.C. , ul. Gościnna 9/20, 20-532 Lublin
e-mail: tomekslabek@wp.pl
2) TOMIK, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
e-mail: tomik@tomik.info
3) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
e-mail: tymwar@wp.pl
4) WIGANT S.C. Marcin Całka Artur Drąg, Ciechanki 22a, 21-013 Puchaczów
e-mail : wigant@o2.pl
5) ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
e-mail : marko196507@interia.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
oferta na kwotę brutto 18 611,00 zł., oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny została podana niewłaściwa (nieistniejąca) stawka podatku VAT w wysokości 3% w pozycji nr 52 szczegółowego formularza potrzeb – załącznik nr 2, w związku z tym została odrzucona.
2) TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
oferta na kwotę brutto 101 591,43 zł., ofercie przyznano 100 punktów


6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
oferta na kwotę netto: 96 472,00 zł, kwota brutto: 101 591,43 zł., ofercie przyznano 100 punktów


Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.


mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe