Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za weryfikację dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PODGiK w Łęcznej.

2017-12-27 09:20:35

, .

GKN.272.1.33.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Starosty Łęczyńskiego z dnia 22.12.2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za weryfikację dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PODGiK w Łęcznej.
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą ul. Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
telefon: (81) 53-15-220, faks: (81) 752-64-64
e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności dotyczącymi:
1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest bieżące dokonywanie weryfikacji opracowań prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Łęczyńskiego, a w szczególności operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych mających na celu:
a) tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych, lub administracyjnych dotyczących nieruchomości (podziały nieruchomości, scalenia
i podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości),
c) opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych,
d) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
e) opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f) geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
g) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
h) wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).
2) w ramach zamówienia wykonawca dokona weryfikacji w zakresie:
a) przestrzegania zasad wykonania prac;
b) osiągnięcia wymaganych dokładności;
c) zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie;
d) spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę
z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy;
e) kompletności przekazywanych materiałów,
3) wynik z przeprowadzonej weryfikacji Wykonawca utrwali w protokole, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z braków
w przekazywanej dokumentacji lub opracowanej z naruszeniem przepisów prawa, Wykonawca sporządzi protokół z wynikiem weryfikacji negatywnym, a po usunięciu nieprawidłowości sporządzi protokół z wynikiem weryfikacji pozytywnym lub w przypadku nieusunięcia usterek ponownie protokół z wynikiem weryfikacji negatywnym,
5) jeżeli nie zostanie uwzględnione pisemne stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji, należy opracować projekt decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę,
6) operaty techniczne do weryfikacji będą przekazywane Wykonawcy przez pracownika PODGiK w Łęcznej; po dokonaniu weryfikacji operaty wraz z protokołami będą zwracane osobie przekazującej,
7) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić wykaz operatów podlegających weryfikacji, w którym będą wpisywane operaty przekazywane przez Zamawiającego do weryfikacji w sposób umożliwiający ich identyfikację; wykaz powinien zawierać datę przekazania operatu przez Zamawiającego, datę weryfikacji operatu przez Wykonawcę oraz datę przekazania operatu Zamawiającemu po weryfikacji.

2. Termin i miejsce wykonywania zamówienia
Zlecone czynności wykonywane będą w okresie od dnia 05.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w taki sposób, aby okres od złożenia dokumentacji geodezyjnej w PODGiK do zakończenia weryfikacji nie przekroczył 10 dni roboczych.

3. Rozliczenie zamówienia
1) rozliczenie za wykonaną pracę będzie wynikać z iloczynu ilości sporządzonych protokołów weryfikacji i opracowanych projektów decyzji administracyjnych oraz ceny jednostkowej przedstawionej przez Oferenta za sporządzenie jednego protokołu weryfikacji operatu technicznego lub opracowanego projektu decyzji;
2) nie będą rozróżniane operaty ze względu na rodzaj pracy geodezyjnej lub wielkości opracowania, przyjmując za podstawę określenia ceny jednostkowej operat statystyczny wynikający z analizy struktury dokumentacji wpływającej w 2017 r. do PODGiK w Łęcznej;

4. Weryfikacji dokumentacji mogą dokonywać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5. Ilość dokumentacji wpływającej do zasobu w 2017 roku stanowiąca ewentualną podstawę do określenia ceny jednostkowej za sporządzenie jednego protokołu weryfikacji operatu i orientacyjnego zakresu ilościowego zlecenia przedstawia się następująco:
W roku 2017 r. wpłynęło do PODGiK w Łęcznej około 1490 operatów, w tym dotyczące:
1) opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych (podziały nieruchomości, scalenia gruntów, regulacje stanów prawnych nieruchomości itp. ) – 260 operatów,
2) opracowania dokumentacji dotyczącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 10 operatów
3) opracowania dokumentacji dotyczącej aktualizacji baz danych, w zakresie GESUT, BDOT 500 (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza) – 730 operatów,
4) opracowania map do celów projektowych – 490 operatów.
6. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. (81) 53-15-220 lub Andrzej Fiutka, tel. (81) 53-15-212.
7. Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz
8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03 stycznia 2018 r.. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok. 7 lub przesłać faksem na nr: (81) 752-64-64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna, dnia 22.12.2017 r..
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych