Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”

0000-00-00 00:00:00

Nr sprawy: IPR.272.1.44.2017

IPR.272.1.44.2017 Łęczna, 19.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na stanowisko specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe

I. Zamawiający
Powiat Łęczyński
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
NIP 505-001-77-32
REGON 431019425
Tel. 81 53 15 200, fax. 81 752 64 64
Godziny pracy: poniedziałek, środa-piątek 7.00 – 15.00, wtorek 8.00 – 16.00

Osoba do kontaktu: Agnieszka Jóźwiak
Tel. 81 53 15 205, e-mail: a.jozwiak@powiatleczynski.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uwzględniając zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik zamówień (CPV)
79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych
75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji
79600000-0 Usługi rekrutacyjne

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego w ramach realizacji projektu „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” realizowanego w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
2. Uczestnikami zajęć w ramach projektu będą nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, którzy spełnią warunki uczestnictwa w projekcie „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
3. Specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny swoją funkcję będzie pełnił na rzecz Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Zamawiający wymaga od wykonawcy zorganizowania szkolnego biura projektów w Zespole Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz pełnienia w nim dyżurów min. 5 godzin tygodniowo, w dni i godziny nauki szkolnej. Łączny czas pracy specjalisty ds. kształcenia zawodowego/ koordynatora merytorycznego wynosi 40 godzin w miesiącu na podstawie umowy zlecenia.
4. Wykonanie zamówienia nastąpi osobiście.
5. Termin wykonania usługi: od 1 stycznia 2018 r. do 31.10.2019 r.

IV. Zakres obowiązków
1. Zadania specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego:
 Promocja wśród uczniów szkoły rekrutacji na kursy i staże
 Rekrutacja uczniów uczestniczących w projekcie na wszystkie formy wsparcia, zgodnie z założeniami projektu
 Promocja wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych instruktorów praktycznej nauki zawodu rekrutacji na kursy doskonalące, studia podyplomowe
 Rekrutacja nauczycieli uczestniczących w projekcie na wszystkie formy wsparcia, zgodnie z założeniami projektu
 Współpraca przy organizacji kursów i zajęć dla uczniów i nauczycieli zgodnie z założeniami projektu
 Organizacja staży zgodnie z założeniami projektu w tym opracowanie staży dla uczniów
 Monitoring uczniów na kursach i zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, w tym dokumentacja fotograficzna zajęć
 Prowadzenie i/lub weryfikacja dokumentacji zajęć/staży (w tym min. dzienników zajęć, dzienników stażu, list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, protokołów udostępnienia/użyczenia Sali na zajęcia, zestawień osób do wypłaty stypendium stażowego, zestawień zwrotów kosztów podróży na staż)
 Przekazywanie dokumentów projektowych wytworzonych w szkole do Zamawiającego
 Opracowanie specyfikacji zamówienia (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, warunki udziału), zgodnie z założeniami projektu na zakupy, dostawy i usługi z zakresu: organizacji kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, udziału nauczycieli na studiach podyplomowych, zakup sprzętu i wyposażenia pracowni na potrzeby szkoły.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zrekrutowania:
- na kursy zawodowe: 111 uczniów
- na staże zawodowe 35 uczniów
- w ramach wsparcia dla nauczycieli – 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych/ instruktorów praktycznej nauki zawodu
3. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w celu monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu, co najmniej jeden raz w tygodniu, kontakt osobisty oraz stały kontakt telefoniczny i e-mailowy, w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spotkań osobistych, zgodnie z bieżącymi potrzebami projektu.

V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
1. Posiada wykształcenie wyższe.
2. Czynnie wykonuje pracę nauczyciela/instruktora przedmiotów zawodowych oraz posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą (pożądane w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej) w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych.
3. Posiada doświadczenie zawodowe, w zakresie realizacji co najmniej 2 projektów edukacyjnych lub realizacji szkoleń zawodowych.
4. Nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Wszystkie www. warunki Wykonawca musi spełnić łącznie. Niespełnienie chociażby jednego w wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:
1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe
2. Dokumenty potwierdzające czynne wykonywanie pracy nauczyciela/instruktora przedmiotów zawodowych oraz posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy z młodzieżą w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych (np. referencje, zaświadczenie pracodawcy itp.)
3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 2 projektów edukacyjnych (kserokopia umowy, zlecenia zadań, zaświadczenie itp.)
4. Oświadczenie, że między Zamawiającym a Wykonawcą nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe (Zał. nr 2)
Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę brutto za miesiąc. Cena brutto usługi będzie uwzględniać wszelkie ewentualne podatki i opłaty obciążające Zamawiającego i będzie pomniejszać wynagrodzenie netto Wykonawcy. Kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
6. Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.
7. Oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę
8. Dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność z oryginałem”
i poświadczony przez Wykonawcę.
9. Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych stanowiące Załącznik nr 2
c) Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych stanowiące Załącznik 3
d) Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria formalne:
- złożenie kompletu dokumentów
- spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V zapytania ofertowego
2. Kryteria merytoryczne:
- cena 100%

X. Sposób oceny oferty
Cena 100%
Punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem

C = Cmin / Cof x 100

C – liczba punktów
Cmin – najniższa cena brutto
Cof – cena oferty badanej

Wykonanie usługi pełnienie funkcji specjalisty ds. kształcenia zawodowego/koordynatora merytorycznego zostanie zlecone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

XI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, kancelaria Starostwa Powiatowego (I piętro, pok. 101), w terminie do dnia 28.12.2017 r., do godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez otwierania.
2. Oferta ma być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty i numerze sprawy:
IPR. 272.1.44.2017, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz jego adresie z dopiskiem:
„Oferta – nabór na stanowisko Specjalista ds. kształcenia zawodowego/koordynator merytoryczny w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postepowania.

XII. Informacje dotyczące zawarcia umowy z Wykonawcą
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
4. Zamawiający zastrzega, iż terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą ulec opóźnieniom.
5. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
a) Wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
b) Terminu realizacji umowy, terminu realizacji zajęć
c) Zasad płatności (związanych z terminami przekazywania środków na realizację projektu)
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
3. Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych