Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-12-20 08:27:25

. ,

PZAZ.XI.272.1.10.2017
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24513000-3, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 24 000,00 zł netto co stanowi równowartość 5 748,64 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 29529,00 zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4210 numer zadania 3.13
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1. SANIMEX PPHU ul. Gospodarcza 44H, 20-001 Lublin, e-mail: biuro@sanimex.lublin.pl
2. CEZAL Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
e- miał: mmusiedlak@cezal.lublin.pl
3. Dr Weigert Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa
e- mail: tomasz.kacprzak@drweigert.com
4. Henry Kruse Sp. z o. o., Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce
e- mail: b.glab@kruse.pl
5. LubMedical, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin e-mail: lubmedical@lubmedical.pl
6. Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
e- mail: piotr.dudek@ecolab.com
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce oferta na kwotę brutto 28 915,14 zł., ofercie przyznano 100 punktów
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce oferta na kwotę netto 23 716,07 zł oferta na kwotę brutto 28 915,14 zł.,
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Zatwierdzam
mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www