Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I MLECZARSKICH WEDŁUG PODZIAŁU NA 2 ZADANIA” Nr sprawy: IPR.272.4.10.201

2017-12-19 09:48:23

. ,

IPR.272.4.10.2017
Łęczna, dnia 19.12.2017r.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I MLECZARSKICH WEDŁUG PODZIAŁU NA 2 ZADANIA”
Nr sprawy: IPR.272.4.10.2017


1. Zamawiający: Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 227 100,00 złotych brutto.
w tym na:
1) zadanie nr 1 art. spożywcze: 142 300,00 zł. brutto
2) zadanie nr 2 art. mleczarskie: 84 800,00 zł. brutto

Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości sumy kwot najkorzystniejszych ofert.

2. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty wg. zadań złożone przez:
Zadanie nr 1 – art. spożywcze – Firma ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21- 010 Łęczna, cena oferty – 164 544,34 zł. brutto;
Zadanie nr 2 – art. mleczarskie – Firma SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin cena oferty – 101 562,70 zł. brutto;

3. Uzasadnienie wyboru:
1) W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający działając na podstawie zapisu art. 87 ust 2 pkt.2 poprawił oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oferty nr 1, na co Wykonawca wyraził zgodę.
2) wybrane oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
3) Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
4. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

5. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Punktacja w kryterium „cena”
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Łączna punktacja oferty

1.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
- 100,00 100,00
2.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
100,00 - 100,00

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
8. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -28.12.2017r. na godz. 09:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
9. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe