Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn.: „Sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania”

2017-12-12 11:50:27

. ,

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.10.2017INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia : „Sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych i mleczarskich według podziału na 2 zadania”

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.12.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 227 100,00 złotych brutto.
W tym na:
1) zadanie nr 1 art. spożywcze: 142 300,00 zł. brutto
2) zadanie nr 2 art. mleczarskie: 84 800,00 zł. brutto
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: od dnia 02.01.2018r.- 31.12.2018r
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zapisami projektu umowy.
5. Okras gwarancji: nie dotyczy
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena
oferty

1.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
Zad.Nr 2 - 101 529,29
2.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna Zad. Nr 1 - 164 544,34

Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Łęczna, dnia 12.12.2017r.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa