Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na:Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2017 i 2018 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2017-12-11 12:09:43

IPR.272.1.43.2017

IPR.272.1.43.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe
w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 531 52 04
Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 7 października 2016 r., na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z zapisem art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2017 i 2018 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy SPZOZ.

CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.

II. Informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot działalności 8610 Z - szpitale
Rok 2016:
Suma aktywów na dzień 30.09.2016 r. – 100.123.467,59 zł.
Przychody ogółem za 9 m-cy 2016 r. – 42.466.471,51 zł.
Średni miesięczny obrót z 9-ciu miesięcy 2016 r. – 4.525.424,11 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 30.09.2016 r.:
-umowy o pracę – 327 osób,
- umowy cywilno-prawne – 307 osób
Razem : 634 osoby
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 324,30
Rok 2017:
Suma aktywów na dzień 31.10.2017 r. – 99.340.715,05 zł.
Przychody ogółem za 10 m-cy 2017 r. – 48.118.415,97 zł.
Średni miesięczny obrót z 10-ciu miesięcy 2017 r. – 4.685.875,70 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31.10.2017 r.:
-umowy o pracę – 361 osób,
- umowy cywilno-prawne – 238 osób
Razem : 599 osoby
Średnie zatrudnienie z tytułu umów o pracę – 356,88

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejscem realizacji usługi jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. Termin realizacji usługi zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz.1047 z późn. zm.) – nie później niż do 15.03.2018r.

IV. Wszelkich informacji dotyczących postępowania udzielają: Pani Agnieszka Jóźwiak i Edyta Szostakiewicz, tel: 081 5315204
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2) posiadają doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) posiadających w swej strukturze wielospecjalistyczny szpital.
3) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
4) Informacje o Wykonawcy wraz z listą SPZOZ-ów, ze wskazaniem biegłego rewidenta, który będzie uczestniczył w realizacji usługi w siedzibie SPZOZ w Łęcznej, który to biegły rewident w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego oraz potwierdzenie należytego wykonania usługi.
5) Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz dowód opłacenia składki z tytułu polisy
VII. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców:
1. Formularz ofertowy (zał. 1) – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

VIII. Termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2017 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pokój 111 lub przesłać faksem na nr: /81/ 752-64-64 lub e-mailem: zamowienia@powiatleczynski.pl ; Przesłanie informacji z wyboru oferty dokonane zostanie faksem lub drogą elektroniczną oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl zakładka zamówienia do 30 tys. Euro.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1)
2. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto (w PLN) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownym, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. W razie rozbieżności wiążącą jest cena podana słownie.
3. Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za całość zamówienia.
4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu dostawy, niezbędnej do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Kierownik badanej jednostki.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane
w formie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania pocztą elektroniczną do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający, może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.Załączniki:
1. Formularz oferty

Łęczna dnia 11.12.2017 r.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa