Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 800 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBO

2017-12-11 11:38:45

Nr sprawy: IPR.272.4.9.2017

IPR.272.4.9.2017 Łęczna, dnia 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
W WYSOKOŚCI 2 800 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 538 143,00 złotych brutto.

1. Zamawiający po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu z dnia.06.12.2017r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Niemcach ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce

3. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
4. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

5. W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Odsetki od kredytu Stała marża Termin uruchomienia kredytu
Łączna ilość punktów1.Bank Spółdzielczy w Niemcach ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce
60 20 20
100,00

6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
8. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt. 1a wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -14.12.2017r. na godz. 09:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
9. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe