Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na: „ Sporządzenie oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”

2017-11-28 14:53:40

.

IPR.272.1.38.2017 Łęczna, dnia, 28.11.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 7 października 2016 roku na podstawie art. 19 i art. 21w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w związku
z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U.
z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) zwracam się z zaproszeniem do złożenia oferty na:
„ Sporządzenie oraz dostawa dwudaniowych posiłków/obiadów dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach”


1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
21-077 Spiczyn Kijany 19B
NIP:5050016477
REGON:432732740
Tel. 81 7577133
Fax 81 752 64 64
www.powiatleczynski.pl
adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 55520000-1 (usługi dostarczania posiłków).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Termin wykonania zamówienia:
a) od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zamówienie będzie składane telefonicznie, fax-em lub drogą elektroniczną przez pracownika Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach.

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności
i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarna na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.).
• sytuacji finansowej i ekonomicznej: nie dotyczy
• zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże iż dysponuje odpowiednim transportem przystosowanym do przewozu żywności za pomocą którego będzie realizować dostawy.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) kopię zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności
i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarna na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.).
b) oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim samochodem, za pomocą którego Wykonawca będzie realizować dostawy będące przedmiotem niniejszego zapytania -zał. nr 4
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

Oferta, która nie będzie zawierała w/w dokumentów nie zostanie dopuszczona do oceny ofert pod względem ceny zawartej na dołączonym do dokumentów formularzu ofertowym.

5) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a) Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agnieszka Jóźwiak, Edyta Szostakiewicz, e-mail: zamówienia@powiatleczynski.pl,
tel.;081 5315204
6) termin związania ofertą:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7) opis sposobu przygotowywania ofert:
a) ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 2.
b) oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
a) ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2017 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: zamówienia@powiatleczynski.pl Oferty przesłane drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną
w inny sposób.
9) opis sposobu obliczenia ceny:
a) cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
c) cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a) Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował kryterium:
cena – 100%
11) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
a) projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do projektu umowy:
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian),
• w zakresie dotyczącym ilości (zwiększenia lub zmniejszenia) wydawanych posiłków w czasie trwania umowy
• zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
• wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

12) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r.

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy
4. Oświadczenie o posiadaniu transportu do przewożenia żywności
………………………………….
Łęczna dnia 28.11.2017r. (data i podpis kierownika Zamawiającego)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna