Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH, EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW

2017-11-24 12:53:09

Nr sprawy IPR.272.4.6.2017

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę:
213 940,07 zł brutto
w tym: zadanie nr 1- 69 983,33 złotych brutto
zadanie nr 2- 143 956,74 złotych brutto
Zamawiający dokonuje przesunięć środków pomiędzy zadaniami, gdyż ogólna suma przeznaczona na realizację zamówienia nie przekracza sumy ofert najkorzystniejszych.
2.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:

Zadanie nr 1: WESJAN Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 62 845,16 złotych brutto;
Zadanie nr 2: 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin, za cenę 145 435,20 zł brutto.

3.Uzasadnienie wyboru: W wyniku badania i oceny ofert Wykonawca:
1)3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin (oferta nr 3) został wezwany na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności zastosowania nieporównywalnie niskich cen jednostkowych oferowanych produktów.
Wykonawca złożył wyjaśnienia, uzasadniające przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia.

4. Wybrane oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
5.W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.
6.W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryteriumCena oferty Termin dostawy Termin zapłaty faktury Łączna ilość punktów
Zad. 1 Zad.2
1.Golden Line Paweł Dostych, ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
54,33 20,00 20,00 Zad.2 – 94,33
2.Praxis Łódź, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
59,97 20,00 20,00 Zad.2 – 99,97
3.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak,
ul. Mełgiewska 11, 20-209 Lublin
60,00 20,00 20,00 Zad.2- 100,00
4.WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
60,00 20,00 20,00 Zad.1-100,00

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
8. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
9. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych Wykonawców zapraszamy do podpisania umowy w terminie -30.11.2017r. na godz. 10:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
10. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Łęczna, dnia 24.11.2017r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków