Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Ogłoszenie o wyborze ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na DOSTAWE OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1

2017-11-23 11:29:07

. .

Nr sprawy: IPR.272.4.7.2017
Łęczna, dnia 23.11.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: „ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO PRZEZNACZONEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA NORMY PN-C-96024:2011 DLA GATUNKU L-1”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 160 000,00 złotych brutto.

1. Zamawiający po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu z dnia 21.11.2017r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

DELLA Sp.j. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62

3. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
4. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

5. W wyniku oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Cena oferty Termin dostawy Termin płatności faktury
(od daty jej dostarczenia Zamawiającemu)
Łączna ilość punktów


1.SAFARI s.j. Żabia Wola 159B, 23-107 Strzyżewice
57,97 20 20 97,97
2.EXOIL PALIWA Sp. z o.o.- Spółka Komandytowa ul. Okszowska 27,
22-100 Chełm
58,47 20 20 98,47
3.DELLA Sp.j. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak Łuszczów I 130A,
20-258 Lublin 62
60,00 20 20 100,00

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -29.11.2017r. na godz. 12:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
8. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe