Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty na:„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej”

2017-11-20 12:27:04

.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016
z dnia 19 września 2016 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opis przedmiotu zamówienia:
a) tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1038), oraz zapisem art. 75a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
z późn. zm.), oraz będą odpowiadać kryteriom określonym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585).
b) wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 8 do w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia tablic rejestracyjnych, których rodzaj i ilość Zamawiający określił w tabeli nr 1
d) Wykonawca dokona odbioru tablic rejestracyjnych złomowanych;
e) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych, pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w formularzu ofertowym, według faktycznego zapotrzebowania na tablice w roku 2018. Ilość zapotrzebowania jest przybliżona
i może ulec zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości stanowią wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
Wykaz przewidywanych potrzeb według rodzaju tablic:


Lp.
Rodzaj tablic Przewidywana ilość
zapotrzebowania
(w szt.)

1. Samochodowe jednorzędowe 7790
2. Samochodowe dwurzędowe 200
3. Samochodowe indywidualne jednorzędowe 2
4. Samochodowe indywidualne dwurzędowe 2
5. Samochodowe zabytkowe jednorzędowe 4
6. Samochodowe zabytkowe dwurzędowe 2
7. Do przyczep jednorzędowe 300
8. Do przyczep dwurzędowe 200
9. Motocyklowo-ciągnikowe 450
10. Motocyklowa indywidualna 5
11. Motocyklowa zabytkowa 5
12. Motorowerowe 200
13. Tymczasowe samochodowe jednorzędowe 50
14. Tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe 10
Ogółem szt.: 9220

kod CPV: 31523200-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
136 087,20 zł.

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział.750 Rozdział. 75020 § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe: zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe wraz z załącznikami na własnej stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 30 tyś. Euro oraz

1) TABLA Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 7b, e-mail: info@tabla.pl
2) EUROTAB Sp. z o.o. 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16, e-mail: biuro@eurotab.pl
3) TABAL Sp. z o.o.,20-468 Lublin, ul. Energetyków 14, e-mail: gbartosik@tabal.pl

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) TABLA Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 7b, e-mail: info@tabla.pl oferta na kwotę 90 724,80 zł brutto, , termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych 2 doby, termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 1 doba. Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego.
2) EUROTAB Sp. z o.o. 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 16, e-mail: biuro@eurotab.pl oferta na kwotę 136 117,96 zł brutto, termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych 14 dni, termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 7 dni. Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego.

6. Uzyskana punktacja w kryterium oceny ofert:
1) oferta nr 1: [(90 724,80: 90 724,80)x 80] +[(2:2)x10] + [(1:1)x10] =100,00
2) oferta nr 2: [(90 724,80: 136 117,96)x 80] +[(2:14)x10] + [(1:7)x10] = 56,18

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
TABLA Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul Diamentowa 7b, e-mail: info@tabla.pl oferta na kwotę 90 724,80 zł brutto, termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych 2 doby, termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych 1 doba. Oferta kompletna zgodna z wymaganiami zamawiającego i najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny oferty.


……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków