Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM, WEDŁUG PODZIAŁU NA 7 ZADAŃ

2017-11-20 12:05:45

Nr sprawy: IPR.272.4.8.2017

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.8.2017


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : SUKCESYWNE DOSTAWY ART. SPOŻYWCZYCH DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM, WEDŁUG PODZIAŁU NA 7 ZADAŃ:

Zamawiający, Powiat Łęczyński- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200 000,00 złotych brutto.
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie
od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r..
4. Warunki płatności: Zgodnie z zapisami projektu umowy, tj.:21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Okras gwarancji: nie dotyczy
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena oferty
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad.Nr.7
1.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 - zad. 2 -51 657,90
2.Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. Dąbrowa 6, 26-332 Sławno- zad. 2 -56 702,10 zad.3 - 11 329,50
3.Gulik Sp. z o.o. ul. Długa 2, 05-860 Płochocin
zad. 1- 83 428,60
4.PPHU SOREL Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 15 zad.1- 75 044,54
5.TYMWAR Grzegorz Tymczak, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
zad. 6- 30 205,94
6.Kabanos Sp. Jawna Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba, 26-004 Bieliny, Czaplów , ul. Pod Borem 8
zad.2- 45 778,95 zad.3- 8 005,20
7.PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a
62-800 Kalisz zad.1 - 79 392,85
8.TOMIK Tomasz Jarosław Duda, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin
zad. 6 - 26 457,98
9.Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków
zad. 1 - 80 223,83 zad.5 - 66 079,55
10.IGLOTEX- Łukasz Sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 Choroszcz Filia w Lublinie ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin zad.7 - 8 758,21
11.Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców zad. 4 - 61 896,30
12.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
zad.5 - 64 838,09 zad. 6 - 29 043,00


Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe