Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na:„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH(ZAD.NR1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW(

2017-11-15 11:48:33

Nr sprawy: IPR.272.4.6.2017 .

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
nr sprawy: IPR.272.4.56.2017INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Przedmiot zamówienia : „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIB ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

Zamawiający, Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:
1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.11.2017r. godz. 10:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej- pok. Nr 13
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 213 940,07 zł brutto
w tym: zadanie nr 1- 69 983,33 złotych brutto;
zadanie nr 2- 143 956,74 złotych brutto.
3. Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
4. Okras gwarancji: nie dotyczy
5. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto zł zamówienia Termin dostawy oferowany Termin zapłaty faktury od dnia jej dostarczenia
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1.Golden Line Paweł Dostych, ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
160 619,00 2 dni 30 dni
2.Praxis Łódź, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
145 500,00 2 dni 30 dni
3.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin 145 435,20 2 dni 30 dni
4.WESJAN Sp. z o.o., ul. Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna
62 845,16 1-2 dni 21 dni
Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 cytowanej wyżej ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron