Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ZAPYTANIE OFERTOWE Na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry w terminie 8.-10.12.2017r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

2017-11-13 13:37:15

.

PZAZ.XI.272.1.7.2017 Łęczna, dn. 13.11.2017r


ZAPYTANIE OFERTOWE
Na zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry w terminie 8.-10.12.2017r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl
Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry w terminie 8-10.12.2017r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 47 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zmniejszeniu do 5 osób
i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.
KOD CPV: 63511000-4 - Organizacja wycieczek
2. Miejsce wycieczki :Węgry Mezőkövesd,
3. Opis warunków organizacji wycieczki:
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia w szczególności:
a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Mezőkövesd – Eger- Mezőkövesd - Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do
3 osób na wózkach inwalidzkich;
b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla każdego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,
c) Zakwaterowanie:
2 noclegi w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym, który posiada w swoim obiekcie baseny
z wodą termalną, leczniczą, spa, saunę, siłownię, programy odnowy biologicznej -
w pokojach 2 osobowych z łazienkami (w tym co najmniej 3 pokoje z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich
i mających problemy z poruszaniem się: dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience
z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie) każdy z pełnym węzłem sanitarnym, winda
w hotelu, posiadającym infrastrukturę: oprzyrządowanie pomocnicze dla osób mających problemy z poruszaniem się.
Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z ww. infrastruktury Hotelu w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie ofertowej, bez dodatkowych opłat).
d) Wyżywienie:
2 x śniadania w hotelu ( stół szwedzki ),
3 x obiad w tym:
• jeden na Słowacji na trasie przejazdu na Węgry (zupa, drugie danie + napój),
• jeden w Restauracji Regionalnej w Mezőkövesd, drugiego dnia, ( zupa, drugie danie + napój),
• jeden na trasie powrotnej do Polski na Węgrzech w formie bufetu ( z możliwością wyboru zup, drugich dań, sałatek, przekąsek i napoi)
3 x kolacja bufetowa w tym :
• jedna kolacja w hotelu – pierwszego dnia pobytu i dodatkowo wieczorne spotkanie integracyjne w Stylowej Piwnicy - Doliny Pięknej Pani w Egerze , min.: co najmniej 2 godziny z muzyką i degustacją wędlin, warzyw, serów żółtych
i napoi – pierwszego dnia pobytu ,
• jeden uroczysty wieczór bankietowy w Restauracji w Egerze, z muzyką na żywo min 4 godz., z bogatym menu (obiadokolacja typu all inclusive – jedzenie
i napoje) - drugiego dnia pobytu
• jedna kolacja na Słowacji na trasie przejazdu do Polski (jedno ciepłe danie, kanapki, plus zimna płyta, kawa, herbata, napój do wyboru).

Napoje dla uczestników min. 0,5 litr wody mineralnej dziennie oraz kawa, herbata do dyspozycji w autokarze -bezpłatnie.
e) Opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),
f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi),
g) Zwiedzanie z przewodnikiem EGERU: neoklasycystyczna bazylika z lat 1831-1836, barokowy kościół minorytów, eklektyczny ratusz miejski, cerkiew zbudowana przez uchodźców serbskich pod koniec XVIII w., barokowo-rokokowy budynek Liceum Karola Eszterhazego wraz z obserwatorium astronomicznym, minaret, barokowy kościół franciszkanów z XVIII w., Zamek, ulica Kossutha, pałac Arcybiskupa, w tym spacer „EGER BY NIGHT” oraz Dolina Pięknej Pani.
h) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
i) udział w Kiermaszu wyrobów węgierskich w Egerze 3 dnia pobytu,
j) 3 dnia pobytu zwiedzanie podziemnej trasy egerskiej „MIASTO POD MIASTEM”
w Egerze.
k) Pakiet dodatkowych zabiegów lub masaży w SPA Beauty & Therapy:
medycznych, relaksacyjnych i kosmetycznych, kuracji kąpielowych, w czasie pobytu do wyboru dla każdego uczestnika wycieczki w kwocie 300 zł za osobę.
l) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby).

IV. Wadium
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert w wysokości 1400,00zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy : Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna: PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki. Wadium zostanie uznane za wniesione jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do złożenia ofert.

V. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie: 08. – 10.12.2017r.,
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
• Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
• Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 usługi obejmujące swym zakresem organizację wycieczek (w tym co najmniej jedna
z usług polegała na zorganizowaniu co najmniej 3 dniowej wycieczki dla grupy co najmniej 30 osobowej), których należyte wykonanie potwierdzi dokumentami załączonymi do oferty (np.: referencje lub inne dokumenty),
• Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
w zakresie:
a) pilota wycieczki (potwierdzenie w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydanej prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu),
b) pielęgniarki lub ratownika medycznego (potwierdzenie w postaci kopii dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu),
Warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki),
• Zmawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 70 000,00 zł.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VIII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
6. Ofertę należy złożyć:
a) pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
b) osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2017r. do godziny 10.00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

IX. Kryteria oceny ofert.
Cena ofertowa brutto – waga 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

X. Termin związania ofertą
Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. Wynik postępowania
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn

XII. Lista załączników.

1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowyPliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe