Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zaproszenie do złożenia oferty na:„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej”

2017-11-10 13:16:49

.

IPR.272.1.37.2017 Łęczna, dnia, 10.11.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Aleja Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
NIP:713-23-98-078
REGON:431029168
Tel. 81 53 15 204
Fax 81 752 64 64
www.powiatleczynski.pl
adres e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznakowania pojazdów mechanicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łęcznej”

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 31523200-0 – trwałe znaki informacyjne
a) tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1038), oraz zapisem art. 75a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
z późn. zm.), oraz będą odpowiadać kryteriom określonym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585).
b) wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli, a także ich opis określa załącznik nr 8 do w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia tablic rejestracyjnych, których rodzaj i ilość Zamawiający określił w tabeli nr 1
d) Wykonawca dokona odbioru tablic rejestracyjnych złomowanych;
e) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych, pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w formularzu ofertowym, według faktycznego zapotrzebowania na tablice w roku 2018. Ilość zapotrzebowania jest przybliżona
i może ulec zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości stanowią wiec szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.


Tabela nr 1 Wykaz przewidywanych potrzeb według rodzaju tablic:

Lp.
Rodzaj tablic Przewidywana ilość
zapotrzebowania
(w szt.)

1. Samochodowe jednorzędowe 7 790
2. Samochodowe dwurzędowe 200
3. Samochodowe indywidualne jednorzędowe 2
4. Samochodowe indywidualne dwurzędowe 2
5. Samochodowe zabytkowe jednorzędowe 4
6. Samochodowe zabytkowe dwurzędowe 2
7. Do przyczep jednorzędowe 300
8. Do przyczep dwurzędowe 200
9. Motocyklowo-ciągnikowe 450
10. Motocyklowa indywidualna 5
11. Motocyklowa zabytkowa 5
12. Motorowerowe 200
13. Tymczasowe samochodowe jednorzędowe 50
14. Tymczasowe motocyklowo-ciągnikowe 10
Ogółem szt.: 9 220
2) Termin wykonania zamówienia:
a) od dnia 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zamówienie będzie składane telefonicznie, fax-em lub drogą elektroniczną przez pracownika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
b) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w należytym wykonaniu minimum 2 dostaw tablic rejestracyjnych o wartości równej lub przekraczającej łącznie 50 000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
c) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
d) oferowane dostawy muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1038).
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy;
b) wykaz z ilością nie niższą niż 2 wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 50 000 zł każda. Wykaz należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
c) opłaconą polisę (wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie),
a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z tym, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) ;
d) kopię certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2
w ustawie Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

5) Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w ofercie stawki podatku VAT obowiązujące na rok 2018, w przypadku dalszych zmian w stawkach podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w roku 2018, przewiduje się zmiany umowy w tym zakresie.
b) Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
c) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
d) wymagany okres gwarancji co najmniej 12 m-cy.

Oferta, która nie będzie zawierała w/w dokumentów nie zostanie dopuszczona do oceny ofert pod względem ceny zawartej na dołączonym do dokumentów formularzu ofertowym.

6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo: zamówienia@powiatleczynski.pl, faxem: 081/ 752-64-64 i w formie pisemnej.
b) Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Edyta Szostakiewicz, Agnieszka Jóźwiak tel: 081/ 5315204
7) termin związania ofertą: 15 dni od dnia upływu składania ofert.
8) opis sposobu przygotowywania ofert:
a) ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego
załącznik nr 1.
b) oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie w jednym egzemplarzu.
c) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
a) ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2017 r godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: zamówienia@powiatleczynski.pl Oferty przesłane drogą elektroniczną nie ma potrzeby potwierdzać wersją przesłaną
w inny sposób.
9) opis sposobu obliczenia ceny:
a) cena – 80 punktów;
b) termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych – 10 punktów (przyjętą jednostką jest doba);
c) termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych– 10 punktów (przyjętą jednostką jest doba).

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a) oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z malejącą ilością uzyskanych punktów. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów.
b) ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
• oferty będą oceniane w skali stu-punktowej, według wzoru:
S = C + T + W
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
T – punkty za termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych,
W – punkty za termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych.

Kryterium nr 1:
C = ( Cmin / Cof..) x 80
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg załącznika numer 1 formularz oferty spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena wg załącznika nr 1 formularz oferty,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.


Kryterium nr 2:
T = (Tmin. / Tof.) x 10
gdzie:
Tmin. – najkrótszy termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych spośród wszystkich złożonych ofert,
Tof. – proponowany termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych w danej ofercie,
T – ilość punktów za termin przyznanych danej ofercie.

Kryterium nr 3:
W = (Wmin./Wof.) x 10
gdzie:
Wmin. – najkrótszy proponowany termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych,
Wof. – proponowany termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych w danej ofercie,
W – ilość punktów za termin dostawy wtórników, indywidualnych i zabytkowych tablic rejestracyjnych przyznanych danej ofercie.

c) w toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy

12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
a) projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do projektu umowy.

14) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016r.

15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Wykaz zamówień

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 10.11.2017r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe