Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi w przetargu na „ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego nr.sprawy IPR.272.4.

2017-11-03 12:26:42

. ,

Łęczna, dnia 03.11.2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego nr. IPR.272.4.5.2017wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytania do Załącznik nr 1
1 Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 3.6. Wykonawca udostępnił każdemu Ubezpieczonemu certyfikat za pośrednictwem systemu informatycznego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.6 Załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie każdemu Ubezpieczonemu certyfikatu za pośrednictwem systemu informatycznego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.

2 Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 3.14. Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenia odbywała się na zasadach zgodnych z OWU Wykonawcy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.14 Załącznika nr 1.

3 Pytanie 3

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 3.15. Wykonawca nie dokonywał oceny ryzyka w stosunku do Współmałżonków i Pełnoletnich Dzieci o ile te osoby były ubezpieczone w ramach wcześniejszej umowy ubezpieczenia przez okres min.6 miesięcy?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 3.15 Załącznika nr 1.

4 Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisów w pkt. 4.2.1., 4.3.1. , 4.4.1., 4.7.1., informacji, że śmierć Ubezpieczonego (spowodowana odpowiednio NW, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym) czy śmierć Współmałżonka (spowodowana NW) nastąpiła przed upływem 210 dni od daty zajścia tego wypadku?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.2.1., 4.3.1. , 4.4.1., 4.7.1., Załącznika nr 1.


5 Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisu w pkt. 4.5.1. informacji, że śmierć Ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub udarem mózgu nastąpiła przed upływem 90 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.5.1 Załącznika nr 1.

6 Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisów w pkt 4.8. informacji, że z tytułu danej umowy dodatkowej Wykonawca wypłaci danemu Ubezpieczonemu nie więcej niż dwa świadczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.8 Załącznika nr 1.


7 Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do zapisu w pkt. 4.14.1. informacji, że trwały uszczerbek spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu powstał przed upływem 180 dni od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.14.1 Załącznika nr 1.

8 Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów w pkt 4.15.3. jeżeli choroba której następstwem jest powstanie niezdolności do pracy istniała przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność , jeżeli łącznie będą spełnione następujące warunki:
1) choroba istniała w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem powstanie niezdolności do pracy zarobkowej;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem powstanie niezdolności do pracy zarobkowej zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem powstanie niezdolności do pracy zarobkowej a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.
Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeżeli niezdolność powstała w następstwie NW który zaistniał przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.15.3 Załącznika nr 1.

9 Pytanie 9

Czy w pkt. 4.16.1 jako odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu Zamawiający zgodzi się uznać definicje z OWU Wykonawcy odpowiednio dla:
1/ Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu -> Zapalenie mózgu
2/ Łagodny guz mózgu -> guz wewnątrzczaszkowy
3/ Borelioza -> neuroborelioza
4/ Choroba aorty brzusznej -> operacja aorty
5/ Choroba aorty piersiowej -> operacja aorty
6/ utrata kończyn wskutek choroby -> utrata kończyn wskutek urazu
7/ schyłkowa niewydolność wątroby -> przewlekła niewydolność wątroby?


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że w pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1 nie zostały określone definicje wymienionych jednostek chorobowych, dlatego też będą miały zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy

10 Pytanie 10

Czy jeżeli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie jednostek chorobowych wymienionych w pkt 4.16.1. to czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w ich miejsce innych poważnych zachorowań?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1.
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowanie innych jednostek chorobowych niż wymienione w pkt. 4.16.1 Załącznika nr 1.


11 Pytanie 11

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów w pkt. 4.16.3. jeżeli stany chorobowe, których następstwem jest wystąpienie któregokolwiek z poważnych zachorowań, ujawniły się przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, to Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
1) stany chorobowe ujawniły się w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem wystąpienie danego poważnego zachorowania a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.16.3 Załącznika nr 1.

12 Pytanie 12

Czy jeżeli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie jednostek chorobowych wymienionych w pkt 4.17.1. to czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w ich miejsce innych poważnych zachorowań?


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.17.1 Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowanie innych jednostek chorobowych niż wymienione w pkt. 4.17.1 Załącznika nr 1.

13 Pytanie 13

Czy Zamawiający zgodzi się zapisy dotyczące wyłączeń do wszystkich umów dodatkowych zastosować analogicznie jak w zapisie 4.17.2. , tj. „Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – zgodnie z OWU Wykonawcy.”?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt.4.17.2 Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie wyłączeń do wszystkich umów dodatkowych analogicznie jak w zapisie 4.17.2, tj. „Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności – zgodnie z OWU Wykonawcy.”

14 Pytanie 14

Czy Zamawiający może wyjaśnić intencję zapisu z pkt. 4.18.4. : „Wykonawca gwarantuje wypłatę, co najmniej jednego świadczenia w każdym 60 dniowym okresie ubezpieczenia.”?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wskazany zapis oznacza, że w każdym okresie trwającym kolejne 60 dni należne jest z tytułu operacji co najmniej jedno świadczenie. W przypadku natomiast przeprowadzenia w tym okresie dwóch lub więcej operacji chirurgicznych Wykonawca może wypłacić najwyższe świadczenie przysługujące za pojedynczą operacje chirurgiczną spośród wykonanych.


15 Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się aby odmiennie od zapisów w pkt 4.18.5. Prawo do świadczenia nie przysługiwało w związku z operacją chirurgiczną, na którą skierowanie zostało wystawione przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu danej Umowy Dodatkowej, przy czym jeżeli wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej to Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:
1) wystawienie skierowania na przeprowadzenie operacji chirurgicznej Ubezpieczonego miało miejsce w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego;
2) ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego zakończyła się;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danej operacji chirurgicznej Ubezpieczonego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.18.5. Załącznika nr 1.

16 Pytanie 16

Czy Zamawiający zgodzi się, aby odmiennie od zapisów z pkt. 4.19.5. zakres odpowiedzialności Wykonawcy nie obejmował przeprowadzenia leczenia specjalistycznego:
1) które zostało zalecone Ubezpieczonemu przed dniem objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej;
2) którego przyczyny zostały zdiagnozowane lub były leczone u Ubezpieczonego przed dniem zawarcia Umowy Dodatkowej.
Przy czym jeżeli przyczyny przeprowadzenia leczenia specjalistycznego, miały miejsce przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Dodatkowej, Wykonawca ponosiłby odpowiedzialność, jeżeli łącznie spełnione zostałyby następujące warunki:
1) przyczyny leczenia specjalistycznego zaistniały w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochroną z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego;
2) wcześniejsza umowa ubezpieczenia obejmująca zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego została rozwiązana;
3) okres między zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia obejmującej zakresem przeprowadzenie danego leczenia specjalistycznego a datą przystąpienia do Umowy Dodatkowej był nie dłuższy niż 31 dni.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.19.5. Załącznika nr 1.

17 Pytanie 17

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Nieszczęśliwego wypadku z pkt. 4.22.3. z definicją przedstawioną poniżej:
nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli oraz stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu, przeciążenia oraz innych chorób, nawet występujących nagle;?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.3. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.3. Załącznika nr 1.

18 Pytanie 18

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję udaru mózgu z pkt. 4.22.7 z definicją wskazaną poniżej:
Udar mózgu - Nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu spowodowane zawałem tkanki mózgowej, krwotokiem z naczyń wewnątrzczaszkowych lub zatorem materiałem pochodzenia zewnątrzczaszkowego, powodujące zaistnienie wszystkich wymienionych niżej okoliczności:
a) obecność nowych klinicznych objawów neurologicznych, odpowiadających udarowi
mózgu;
b) utrzymywanie się ubytków neurologicznych ponad 24 godziny;
c) obecność nowych zmian, charakterystycznych dla udaru mózgu, w badaniach obrazowych (tomografii komputerowej, lub jądrowym rezonansie magnetycznym);
d) istnienie trwałych deficytów neurologicznych musi być potwierdzonych przez specjalistę w zakresie neurologii po upływie co najmniej 60 dni od daty zdarzenia.
Termin nie obejmuje:
a) epizodów przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA);
b) zdarzeń skutkujących jedynie zmianami osobowości lub zaburzeniami pamięci;
c) objawów mózgowych spowodowanych migreną;
d) uszkodzenia mózgu spowodowane zewnętrznym urazem lub niedotlenieniem;
e) chorób naczyniowych dotyczących oka, nerwu wzrokowego, układu przedsionkowego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.7. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.7. Załącznika nr 1.

19 Pytanie 19


Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję zawału serca z pkt. 4.22.8 z definicją wskazaną poniżej:
Zawał serca - Martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej, ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;
b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST - załamka T (STT), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa);
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.

Oraz

Zawał serca powodujący śmierć – martwica części mięśnia sercowego wywołana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. centyl górnej granicy wartości referencyjnej dla danej metody laboratoryjnej, ze współistnieniem co najmniej jednego z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:
a) objawy kliniczne niedokrwienia serca;
b) zmiany w EKG wskazujące na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego (nowo powstałe lub przypuszczalnie nowe znamienne zmiany odcinka ST - załamka T (ST-T), patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa;
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości uwidocznione w badaniach obrazowych;
d) obecność zakrzepu w tętnicy wieńcowej uwidocznionego badaniem angiograficznym lub w autopsji.
Kryteria rozpoznania zawału serca są też spełnione w przypadku zgonu sercowego z przypuszczalnie nowymi zmianami niedokrwiennymi w EKG lub nowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, przy czym zgon nastąpił przed oznaczeniem biomarkerów sercowych lub nim stężenie biomarkerów sercowych we krwi mogło się zwiększyć lub gdy biomarkery sercowe nie były oznaczone.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.8. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.8. Załącznika nr 1.

20 Pytanie 20

Czy Zamawiający zgodzi się, aby do definicji Dziecka w pkt 4.22.10. dodać zapis że chodzi o dziecko urodzone po 22 tygodniu trwania ciąży?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.10 Załącznika nr 1.

21 Pytanie 21

Czy Zamawiający zgodzi się, aby z definicji Dziecka w pkt 4.22.10. usunąć zapis że za dziecko uznaje się również pasierba?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.10. Załącznika nr 1.

22 Pytanie 22

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję Szpitala z pkt. 4.22.18. z definicją przedstawioną poniżej:
szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub krajów Unii Europejskiej lub – pod warunkiem dostarczenia dokumentacji medycznej przetłumaczonej na język angielski – kraju spoza Unii Europejskiej, działający zgodnie z prawem miejscowym zakład opieki
zdrowotnej, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. Pojęcie „szpital” nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka sanatoryjnego, rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego ani jakiejkolwiek placówki, której statutowym zadaniem jest leczenie
alkoholizmu lub innych uzależnień;?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisów pkt. 4.22.18. Załącznika nr 1.

Zamawiający informuje, że uzna za równoważną wskazaną w pytaniu definicję o ile jej treść nie będzie mniej korzystna niż treść zapisów 4.22.18. Załącznika nr 1.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa