Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » SIWZ z załącznikami » SIWZ z załącznikami do ...

SIWZ z załącznikami do postępowania na: „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”

0000-00-00 00:00:00

Nr sprawy: IPR.272.4.5.2017 ,

Powiat Łęczyński
21-010 Łęczna, ul. Aleja Jana Pawła II 95 A,
województwo lubelskie

telefon: (81) 5315200, faks: (81) 752-64-64
REGON: 431019425, NIP: 5050017732

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579,
zwanej dalej „ustawą PZP”, pod nazwą:

„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”


kod CPV: 66511000 - 5 usługi ubezpieczenia na życie
66512100 - 3 usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66512210 - 7 usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
66512220 - 0usługi ubezpieczenia medycznego
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.


Łęczna, dnia 27.10.2017 r.


SPIS TREŚCI:
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 4
2. Tryb udzielenia zamówienia 4
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia 4
4. Termin wykonania zamówienia 6
5. Warunki udziału w postępowaniu 6
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz warunki wykluczenia Wykonawcy 8
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 9
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 12
9. Wymagania dotyczące wadium 13
10. Termin związania ofertą 13
11. Opis sposobu przygotowywania ofert 13
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 14
13. Opis sposobu obliczania ceny 15
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 15
Dla Grupy nr 1: 17
15. Wybór najkorzystniejszej oferty 22
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 24
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 25
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 25
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 26
20. Informacja dotycząca umowy ramowej 27
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 27
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 27
23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 27
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 27
25. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 27
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 27
27. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 28
28. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 28
29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 29
30. Informacja dotycząca liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy oraz kryteria i zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej, niż maksymalna liczba części 29
31. Postanowienia końcowe 29
Spis załączników do SIWZ 30
Załącznik nr 1 do SIWZ 31
Załącznik nr 2 do SIWZ 58
Załącznik nr 3 do SIWZ 68
Załącznik nr 4 do SIWZ 72
Załącznik nr 5 do SIWZ 791. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Powiat Łęczyński
NIP: 505-001-77-32
Regon:431019425
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
Strona internetowa: www.powiatleczynski.pl
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Numer telefonu: 81 53 15 200
Numer faksu: 81 752 64 64
Czas urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:00-15:00, Wtorek 8:00-16:00

Działający w imieniu i na rzecz następujących jednostek:

1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej,
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej.
6. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej,
7. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,
9. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
10. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.3. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
2.3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579);
2.3.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
2.3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2254);
2.3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1880);
2.3.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm).
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu wymienionych w pkt. 1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków

3.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1 tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
3.4. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
3.5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
3.6. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
3.7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
3.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”;
4. Termin wykonania zamówienia
4.1. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie publiczne należy realizować w terminie 24 miesięcy. Okres wykonania zamówienia rozpocznie się nie później niż w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
4.2. Na potwierdzenie zawarcia umowy zostaną wystawione polisy na cały okres zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
5.2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.3. Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług.
5.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
5.4.1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.4.2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg aktualnej numeracji nadanej w ustawie obligatoryjnym przesłankom wykluczenia) z postępowania w sprawie zamówienia publicznego wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1137, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6. Wykluczenie wykonawcy następuje (z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8 – 10 ustawy Pzp):
1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.5 ppkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d i ppkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.5 ppkt 13 lit. d ustawy Pzp,
b) w pkt 5.5 ppkt 15ustawy Pzp,
c) w pkt. 6.1. ppkt 6-7
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 18 i 20 lub pkt 6.1 ppkt 2 i 4ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 21ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w pkt 5.5 ppkt 22ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych
5.9. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w ustawie Pzp, w tym określonych w pkt. 6.1, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, a wspólnie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz warunki wykluczenia Wykonawcy
6.1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia także Wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 5.5ppkt 14ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000zł;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 5.5 ppkt 15 SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).
7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ), Zamawiający będzie żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).
7.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.6, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem ich złożenia.
7.9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta została oceniona najwyżej, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4, 7.6 i 7.7.
7.11. Oświadczenia wymienione w pkt 7.1, 7.3 i 7.8, 7.20 dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
7.12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.110, wymienione w pkt 7.4 – 7.8 i 7.19, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7.15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.17. W przypadku, gdy Zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7.18. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne.
7.19. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania
7.20. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności:
7.20.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.20.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.20.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.20.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.21. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa informację dotyczącą tych podmiotów w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
8.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe(j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. t.Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), z tym, że dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, są w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp uzupełniane, składane lub poprawiane w formie określonej w tym Rozporządzeniu.
8.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8.4. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
8.5. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
8.8. Przedłużanie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6.
8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem www.powiatleczynski.pl
8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
8.11. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego, podany w rozdz. 1 SIWZ.
8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
8.13. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przepis art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
8.14. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka Jóźwiak oraz Pani Edyta Szostakiewicz, Starostwo Powiatowe w Łęcznej tel. 81 53 15 204, fax. 81 752-64-64. E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w godzinach pracy urzędu.
W sprawach merytorycznych Inter Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Radosław Kwiatos, tel. 56 658 42 80.
9. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
10.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
11.1. Przygotowanie oferty
11.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.1.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności.
11.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
11.1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
11.1.7.1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w pkt 7 niniejszej SIWZ,
11.1.7.2. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę,
11.1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
11.1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
11.1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.1.7.3 i 11.1.7.4 powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
11.1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
11.1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
11.1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.
11.1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
11.1.13. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje w ofercie, które nie mogą być udostępniane, przy czym musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
11.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
11.2.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
11.2.2. Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego – nie otwierać przed dniem 06.11.2017 r., godz. 12:15”
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój nr 111, I piętro Kancelaria podawcza, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.
12.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 06.11.2017r. o godz. 12:00.
12.3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwierania niezwłocznie.
12.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
12.5. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w pkt. 12ppkt 12.2 SIWZ oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ (Formularz Oferty) hasłem „ZMIANA”.
12.6. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach/kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w pkt. 11 ppkt 11.2, z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.
12.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz.: 12:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pokój nr 13 (parter budynku)
12.8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.
12.9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.11. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13. Opis sposobu obliczania ceny
13.1. Cenę oferty oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę za realizację zamówienia. Zostanie ona określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
13.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty odnoszące się do całego cyklu życia produktu i zapewnić wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, a w szczególności realności, pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń.
13.3. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić minimum 50% partycypację ubezpieczonych w ogólnej liczbie pracowników.
13.4. Cenę oferty należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami:

1) cena oferty –10%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 40%
3) wysokości świadczeń – 50%
14.2. Opis kryteriów:
14.2.1. Cena oferty:
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie z wzorem:
Cena najtańszej oferty
Cn = --------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 10%
14.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach podanych w punkcie14.2.2.1), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = --------------------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne”,
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” = 40%.


14.2.2.1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Lp. Rodzaj klauzuli fakultatywnej Punkty
1 Klauzula obniżenia karencji 4
2 Klauzula zniesienia karencji 5
3 Definicja zawału serca 5
4 Klauzula dodatkowa świadczenia z tytułu wystąpienia choroby śmiertelnej 5
5 Klauzula rozszerzająca katalog poważnych zachorowań Ubezpieczonego 8
6 Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby 10
7 Klauzula minimalnego pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 20
8 Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby 8
9 Klauzula rozszerzenia świadczenia z tytułu rekonwalescencji 4
10 Klauzula ubezpieczenia kosztów zakupu leków
Grupa nr 1 6
Grupa nr 2 6
11 Klauzula pomocy medycznej – wariant podstawowy 4
12 Klauzula pomocy medycznej – wariant rozszerzony 5
13 Klauzula dodatkowej gwarancji indywidualnej kontynuacji 6
14 Klauzula dodatkowa zniżek indywidualnych 4
RAZEM 100

UWAGA: Akceptacja klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych oznaczają zgodę na ich definicje które opisane zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ pkt. 5.


14.2.3. Wysokość świadczeń:
Ocena ofert w kryterium „Wysokość świadczeń” zostanie dokonana na podstawie załącznika nr 2, przyznając danej ofercie za każde wymienione poniżej świadczenie punkty wyliczane według wzoru:

Dla Grupy nr 1:

Pwś(n)1 = wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1 x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 1 – Min.wś(n)1

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt.14.2.3.1 od 1 do 29
Min. wś(n)1 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 1
Pwś (n)1 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 1
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 14.2.3.1 od 1 do 29.

Dla Grupy nr 2:
Pwś(n)2 = wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2 x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 2 – Min.wś(n)2

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt. 14.2.3.2 od 1 do 30
Min. wś(n)2 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 2
Pwś (n)2 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 2
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 14.2.3.2 od 1 do 30.


Dla Grupy nr 3:
Pwś(n)3 = wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 3 – Min.wś(n)3 x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 3 – Min.wś(n)3

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt. 14.2.3.3 od 1 do 30
Min. wś(n)3 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 3
Pwś (n)3 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 3
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 14.2.3.3 od 1 do 30.

Dla Grupy nr 4:
Pwś(n)4 = wartość danego świadczenia badanej oferty dla Grupy nr 4 – Min.wś(n)4 x Pkt
najwyższa wartość danego świadczenia dla Grupy nr 4 – Min.wś(n)4

UWAGA: W przypadku braku wpisania wartości świadczenia lub w przypadku wpisania wartości minimalnej w tabeli z oferowanymi wysokościami świadczeń w Załączniku Nr 2 – świadczeniu temu zostanie automatycznie przypisana liczba punktów 0.
gdzie:
n – nr pozycji z pkt. 14.2.3.4 od 1 do 31
Min. wś(n)4 – minimalna wymagana wartość świadczenia dla pozycji (n) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 dla Grupy nr 4
Pwś (n)4 – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową dla pozycji (n)
w kryterium „Wysokość świadczeń” dla Grupy nr 4
Pkt. – ilość punktów dla pozycji (n) w kryterium „wysokość świadczeń” wyszczególniona w pkt. 14.2.3.4 od 1 do 31.


Ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Wysokość świadczeń” stanowić będzie sumę punktów wyliczonych z poszczególnych pozycji według wzoru:(∑ Pwś(n)1+∑ Pwś(n)2+∑ Pwś(n)3+∑ Pwś(n)4)
Pwś = -------------------------------------------------------------- x Kp x Wk
200 pkt

Pwś – ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową w kryterium „Wysokość świadczeń”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk – waga procentowa dla kryterium „Wysokość świadczeń” = 50%.


14.2.3.1 Rodzaje świadczeń
Lp. Rodzaj świadczenia Punkty
1 Śmierć Ubezpieczonego 4,5
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 1
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 0,5
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 0,5
7 Śmierć współmałżonka 1,5
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,5
9 Śmierć rodziców lub teściów 1,5
10 Śmierć dziecka 0,5
11 Urodzenie się dziecka 0,5
12 Urodzenie martwego dziecka 0,5
13 Osierocenie dziecka 0,5
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 6
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku) 4
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7
18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2
19 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 2
20 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 0,5
21 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 0,5
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
22 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3
23 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu 1
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 1
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 0,5
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
RAZEM 50,0

14.2.3.2 Rodzaje świadczeń
Lp. Rodzaj świadczenia Punkty
1 Śmierć Ubezpieczonego 4
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 1
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 0,5
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 0,5
7 Śmierć współmałżonka 1,5
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,5
9 Śmierć rodziców lub teściów 1,5
10 Śmierć dziecka 0,5
11 Urodzenie się dziecka 0,5
12 Urodzenie martwego dziecka 0,5
13 Osierocenie dziecka 0,5
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 6
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku) 4
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7
18 Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 0,5
19 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2
20 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 2
21 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 0,5
22 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 0,5
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
23 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu 1
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 1
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 0,5
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
RAZEM 50,0

14.2.3.3 Rodzaje świadczeń
Lp. Rodzaj świadczenia Punkty
1 Śmierć Ubezpieczonego 4,5
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 1
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 0,5
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 0,5
7 Śmierć współmałżonka 1,5
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,5
9 Śmierć rodziców lub teściów 1,5
10 Śmierć dziecka 0,5
11 Urodzenie się dziecka 0,5
12 Urodzenie martwego dziecka 0,5
13 Osierocenie dziecka 0,5
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 5
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku) 4
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7
18 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2
19 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 2
20 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 0,5
21 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 0,5
22 Zwrot kosztów zakupu leków 1
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
23 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu 1
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 1
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 0,5
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
RAZEM 50,014.2.3.4 Rodzaje świadczeń
Lp. Rodzaj świadczenia Punkty
1 Śmierć Ubezpieczonego 4
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 1
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 1
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 0,5
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 0,5
7 Śmierć współmałżonka 1,5
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 0,5
9 Śmierć rodziców lub teściów 1,5
10 Śmierć dziecka 0,5
11 Urodzenie się dziecka 0,5
12 Urodzenie martwego dziecka 0,5
13 Osierocenie dziecka 0,5
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 5
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub udaru mózgu (za 1% uszczerbku) 4
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 0,5
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 7
18 Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 0,5
19 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 2
20 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 2
21 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 0,5
22 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 0,5
23 Zwrot kosztów zakupu leków 1
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 3
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca lub udarem mózgu 1
26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy 1
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 0,5
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 2
31 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 2
RAZEM 50,0

14.3. Wynik oceny ofert
14.3.1. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn), ilości punktów przyznanych w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp) oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „Wysokości świadczeń”.
14.3.2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów.
14.3.3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
15. Wybór najkorzystniejszej oferty
15.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
15.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów
15.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15.5. W toku badania o oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem poprawiania przez Zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.6. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.6.1. W szczególności, jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, Zamawiający uzna rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie łączną ceną i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z ceną wynikającą z podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową kwotę wynikająca z podsumowania cen poszczególnym pozycji (przedmiotów ubezpieczenia) formularza cenowego.
15.7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy;
15.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.7, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.7.
15.9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
15.10. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15.11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ.
15.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.13. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.13.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.14. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
15.15. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 15.14, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert.
15.16. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz z powodów określonych w pkt 6.1 niniejszej SIWZ.
15.17. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
15.18. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15.19. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów
6) unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.1.1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 16.1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
16.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 16.1 ppkt 1 i 4-6, na stronie internetowej.
16.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 16.1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.4, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę; lub
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności Wykonawców wobec Zamawiającego.
16.7. W celu zawarcia umowy Zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności:
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy,
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania pełnomocnictw,
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów.
16.8. Zawarcie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami.
16.9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
16.10. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem publicznym, lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy gospodarcze Wykonawców, lub mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
19.1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie
19.3.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
19.3.2. W niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
19.3.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
19.3.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.3.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
19.3.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
19.3.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3.6 i 19.3.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
19.3.9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.4.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
19.4.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
19.4.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
19.4.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
19.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
19.6. Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
20. Informacja dotycząca umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 6 ustawy Pzp.
22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego
Adres strony internetowej: www.powiatleczynski.pl

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatleczynski.pl

24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
25. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
27.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. czynności administracyjne związane
z wystawianiem umów ubezpieczenia oraz rozliczaniem płatności będą wykonywali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
2) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na:
a) na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
b) na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymienione w ppkt 1) oraz dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres wykonywanych czynności. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ppkt. 1) tj. wykazu osób oraz oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. Oświadczenia powinny zawierać imię i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres wykonywanych czynności
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
3) Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
4) Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą
do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
6) W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
a) z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
b) z tytułu braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa powyżej lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, o której mowa powyżej, w kwocie 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli,
28. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp
29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
Wymogi jakościowe oraz klauzule i inne postanowienia szczególne fakultatywne (kryterium procentowe), odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia, Zamawiający określił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
30. Informacja dotycząca liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy oraz kryteria i zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej, niż maksymalna liczba części
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.
31. Postanowienia końcowe
31.1. W trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b ustawy Pzp.
31.2. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
31.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek.
31.4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub droga elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
31.5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
31.6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
31.7. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający dokonuje odpłatnie.
31.8. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak, niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
Spis załączników do SIWZ
1. Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego;
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy;
5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.


Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe