Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-10-26 11:26:59

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej i obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2) Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3) Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6) Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

2. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 852, Rozdział 85295, § 3020,numer zadania: 3.1 źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
3. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Firma FURORA, ul.. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, biuro@furora.net.pl,
2) PHUP ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, alabhp@gmail.com,
3) MRODEN Producent Odzieży Roboczej, ul. Droga Męczenników Majdanka 74J, 20-325 Lublin, biuro@mroden.pl,
4) SUPON – Lublin Spółka z o.o., ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, info@supon.pl,
5) JONAR Odzież do pracy, Kalinówka k/Lublina, ul. Malwowa 28, jonar@jonar.pl

4. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Firma Produkcyjno – Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,
oferta na kwotę brutto 9 279,12zł., ofercie przyznano 100 punktów
2) WSI WARSZAWSKA Sp. z. o. o, ul. 3-go Maja 101/103, Mościska, 05-080 Izabelin,
oferta na kwotę brutto 12 881,55 zł., ofercie przyznano 72,03 punktów,
3) Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo-Produkcyjne ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn,
Oferta nie została rozpatrywana, wpłynęła po terminie jaki został wyznaczony na dostarczenie ofert5. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Firma Produkcyjno – Handlowa FURORA, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin
Cena oferty netto: 7 544,00zł., cena oferty brutto: 9 279,12zł..
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego Zatwierdzam
………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron internetowychprojektowanie stron internetowych