Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na:Zakup i dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-10-18 10:43:46

.

PZAZ.XI.272.1.5.2017 Łęczna, dn. 18.10.2017r


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl
zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej CPV: 35113400-3, 18830000-6
II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego wg CPV: 35113400-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
7. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone artykuły w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
NIP: 505-001-77-32, regon: 431019425
Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania – do dnia 30.11.2017r.
V. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).
VI. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof.) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej.
VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

IX. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 25.10.2017r. do godz. 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub przesłać faksem pod nr (81) 752 29 20 lub e-mailem: pzazleczna@wp.pl

Łęczna, dn. 18.10.2017r.


mgr Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)
Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków