Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe:Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa i zakup jednofunkcyjnego,kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o poj.150l wraz z automatyką, montażem i uruchomie

2017-10-18 09:23:10

.

PZAZ.XI.272.1.6.2017 Łęczna, dn. 18.10.2017r.

Zapytanie ofertowe:
,,Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29,dostawa
i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego
o mocy min. 35kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.”

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29, dostawę i zakup jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l wraz z automatyką, montażem
i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
CPV: 44621200-1
II. Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z póź. zm. ), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej:
www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura +WA 29, zakup i dostawa do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna jednofunkcyjnego, kondensacyjnego kotła gazowego o mocy min. 35 kW w pakiecie z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150 l (z niezbędnym osprzętem – zestawem przyłączeniowym), przeznaczonego do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.
2) Prace związane z wymianą kotła:
1.1) Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Wandich Futura + WA 29
1.2) Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 35 kW z zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 150l wraz z kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.
1.3) Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie
z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego .
1.4) Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie
1.5) Uruchomienie i sprawdzenie instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo - powietrznego
1.6) Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego: protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,
1.7) Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi,
3) Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu i uruchomienia kotła.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji , która może
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia i inne koszty ponoszone przez Wykonawcę.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.


Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:


1) Rodzaj: pakiet – kocioł jednofunkcyjny, kondensacyjny + zasobnik c.w.u.
o pojemności 150l
2) Komora spalania: zamknięta
3) Moc: min. 35,0 kW (Znamionowa moc cieplna (kW) przy temperaturze wody grzewczej 50/30°C
4) Typ zasilania: gaz ziemny GZ 50
5) Mocowanie: wiszący
6) Pojemność zasobnika: 150l
7) Gwarancja: Producenta co najmniej 24 miesiące
8) Inne: Wysokoefektywna izolacja zasobnika
9) Klasa energetyczna ErP: A


IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ ,.tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy ( załącznik nr 1),
b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 27.10.2017r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %. Cena powinna zawierać kalkulacje wszystkich kosztów po przeprowadzonej w Zakładzie wizji lokalnej. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Ocena ofert :
S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

§10
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia 30.11.2017r.

§11
1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.

§12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.


Małgorzata Paprota
Dyrektor PZAZ Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www