Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o sprostowaniu/zmianie ogłoszenia publikowanego w DZUUE pn.:„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

2017-10-06 10:12:17

. IPR.272.4.4.2017

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1 / 7
Unia Europejska
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) 431019425
Adres pocztowy: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna Kod pocztowy: 21-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 815315204
Osoba do kontaktów: Edyta Szostakiewicz, Agnieszka Jóźwiak
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl Faks: +48 817526464
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2 / 7
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH
DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamawiający Powiat Łęczyński działający w imieniu i na rzecz następujących jednostek:
1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
NIP: 713-23-98-078
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn
NIP : 505-001-64-77
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
NIP : 713-24-42-046
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,Ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna
NIP : 713-24-01-308
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej.Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
NIP : 713-10-45-900
6. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej,ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna
NIP : 505-01-21-010
7. Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie,ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów,
NIP : 713-25-75-712
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podgłębokie,Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców
NIP : 713-27-12-669
9. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
NIP : 713-23-86-359
10. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. NIP :
505-00-56-689
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz
pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci
współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 7
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca
lub udaru mózgu
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i
rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w
następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz
dodatkowo:
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną
ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1 tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach
wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w
dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają
zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
6. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków
ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady
dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze
zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z
siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik
ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker
ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez
Wykonawcę.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”;
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66511000
Dodatkowe przedmioty 66512100
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4 / 7
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
66512210
66512220
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5 / 7
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IPR.272.4.4.2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_powleczna
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-118607 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 166-342711 z dnia: 31/08/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/08/2017 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6 / 7
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura, IV.3.4 Termin
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Zamiast:
9.10.2017 godz. 12:00
Powinno być:
23.10.2017 godz. 12:00
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura, IV.3.8 Warunki
otwarcia ofert
Zamiast:
9.10.2017 godz. 12:15
Miejscowość:
w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w
Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, sala konferencyjna
Starostwa Powiatowego w Łęcznej
(budynek CZS).
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach
upoważnionych i procedurze
otwarcia: Komisja przetargowa
Powinno być:
23.10.2017 godz. 12:15
Miejscowość:
w siedzibie Zamawiającego,
w Starostwie Powiatowym w
Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna, sala konferencyjna
Starostwa Powiatowego w Łęcznej
(pok. nr 13 parter budynku).
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach
upoważnionych i procedurze
otwarcia: Komisja przetargowa
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Zamiast:
09/10/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
23/10/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7 / 7
Sekcja IV: Procedura, IV.3.4 Termin
składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV: Procedura, IV.3.8 Warunki
otwarcia ofert
Zamiast:
09/10/2017 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
23/10/2017 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-138564

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna