Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

2017-09-27 14:01:34

.

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Znak Sprawy: PZAZ.XI.272.1.3.2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
kod CPV: 24250000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 16 000,00zł netto co stanowi równowartość 3 832,43 euro( 1 euro = 4,1749zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 19 680,00zł.
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 §4210 numer zadania 3.14
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) GUTEK FH Dariusz Borcon, Aleja Jana Pawła II 80, 21-010 Łęczna, gutekfh@gmail.com
2) BOBI – RED Spółka Jawna, ul. Cisowa 4a, 20-703 Lublin, bobired@intercom.pl
3) AMD, Kolonia Świdnik Mały 72, 20-258 Lublin, michal@chemiagospodarcza.eu
4) AKSEL Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin, biuro@aksellublin.pl
5) ALERT Hurtownia Opakowań i Chemii Gospodarczej, ul. Firlejowska 32j, 20-306 Lublin, info@alert.lublin.pl


5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) AKSEL Opakowania, Kamela Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin oferta na kwotę brutto 15 642,60 zł., ofercie przyznano 100 punktów
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

AKSEL Opakowania, Kamela Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 15, 20-418 Lublin
cena oferty netto: 12 855,00zł., cena oferty brutto: 15 642,60zł.
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

……………………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam
Małgorzata Paprota
………………………………………………………
Dyrektor
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa