Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania o odpowiedzi w przetargu na „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”

2017-09-21 13:36:39

Nr sprawy: IPR.272.4.4.2017 . ,

Łęczna, dnia 21.09.2017Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” – wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie odpowiedzi:


Pytanie 1
Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy wysokości świadczeń wskazane w pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ (tabele nr 1, 2 i 3) są świadczeniami skumulowanymi?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wysokości świadczeń wskazane w pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ (tabele nr 1, 2 i 3) są świadczeniami skumulowanymi, co zostało opisane w pkt. 2.1.

Pytanie 2
Wykonawca prosi o wskazanie w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ zamkniętej listy przypadków (przebywanie na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim), w jakich osoby dotychczas ubezpieczone mają zostać przyjęte do ubezpieczenia. Zwrot „między innymi” sugeruje otwartą listę takich sytuacji. Zamknięta lista konieczna jest do rzetelnego przygotowania oferty i oszacowania składki przez Wykonawcę.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przesłanką do przyjęcia do ubezpieczenia jest fakt ubezpieczenia danej osoby w ramach umowy grupowej na życie funkcjonującej aktualnie u danego Ubezpieczającego, a nie np. przyczyna braku świadczenia pracy przez daną osobę. Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji w której zawarcie nowej umowy spowodowałoby brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia choćby jednej z aktualnie ubezpieczonych osób. Reasumując do ubezpieczenia będą mogły przystąpić wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone niezależnie od tego czy świadczą pracę, czy nie.

Pytanie 3
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana jako ciągłość w opłacaniu składek.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku osób, o których mowa w pkt 3.5. Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem, rozumiana jako ciągłość w opłacaniu składek.


Pytanie 4
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 3.14. jest zapis: „(…) który był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie przez okres co najmniej 3 miesięcy (do okresu 3 miesięcy, zalicza się również okres opłacania składek przez ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego z tytułu poprzedniej umowy grupowego ubezpieczenia na życie).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej umowy jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zapisów pkt. 3.14 Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek z tytułu poprzedniej umowy jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.


Pytanie 5
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.1.2. jest zapis: „- samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 6 miesięcy od początku odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego (zalicza się okres opłacania składek przez Ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego)” . Wykonawca prosi o potwierdzenie, że warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zapisów pkt. 4.1.2. Załącznika nr 1 do SIWZ warunkiem zaliczenia okresu opłacania składek jest zachowanie ciągłości odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym, a nowym ubezpieczeniem.

Pytanie 6
Czy Zamawiający się zgodzi, aby doprecyzować dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności w ramach Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (pkt 4.13.4 zał. nr 1 do SIWZ) oraz w ramach Trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy (pkt 4.15.4 zał. nr 1 do SIWZ) o zapis: Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku w wyniku usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa .


Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie dopuszczalnych wyłączeń odpowiedzialności w ramach Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (pkt 4.13.4 zał. nr 1 do SIWZ) oraz w ramach Trwałej niezdolności ubezpieczonego do pracy (pkt 4.15.4 zał. nr 1 do SIWZ). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, którą zamieści na swojej stronie.

Pytanie 7
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.15.2 zamawiający wskazał ryzyko: niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy użycie przyimka „lub” oznacza w tym przypadku umożliwienie przystąpienia do przetargu ubezpieczycielom, którzy mają w swojej ofercie: niezdolność do pracy, albo ubezpieczycielom, którzy w ofercie mają: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji? Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o potwierdzenie, że spełni warunki SIWZ oferując w zakresie ryzyko „niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji” w brzmieniu, zgodnym z owu Wykonawcy: „niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji to trwała i całkowita niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca rezultatem nieszczęśliwego wypadku lub choroby powstałych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji oznacza, że zgodnie z wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.” W przypadku odmiennym Wykonawca prosi o wyjaśnienie intencji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis umożliwia przystąpienie do przetargu wszystkim Wykonawcom, którzy zagwarantują wypłatę świadczenia zgodnie z zapisami pkt. 4.15.2. Załącznika nr 1 do SIWZ, w którym podane zostały alternatywne nazwy, funkcjonujące na rynku ubezpieczeniowym w tym zakresie. Wykonawca proponując w ofercie świadczenie: niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji zgodnie z podaną definicją spełni warunki określone w SIWZ.

Pytanie 8
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.15.3. (Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna niezdolności do pracy lub niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.15.3 Załącznika nr 1 do SIWZ stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.


Pytanie 9
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że spełni warunki SIWZ stosując wyłączenie z pkt 4.15.4 dla ryzyka „Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy” w brzmieniu, zgodnym z owu Wykonawcy:
„- gdy ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a spowodowało to niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji;
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz w wyniku schorzeń spowodowanych nadużywaniem ww. substancji;”

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunki SIWZ stosując wyłączenie z pkt 4.15.4 dla ryzyka „Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy” w zacytowanym w pytaniu brzmieniu.


Pytanie 10
Czy w ramach ryzyka „Trwała niezdolność ubezpieczonego do pracy” Zamawiający dopuszcza ograniczenie wynikające z owu Wykonawcy, że po ukończeniu przez ubezpieczonego 55. r.ż. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane ograniczenie odpowiedzialności.

Pytanie 11
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.16.3. (Poważne zachorowania ubezpieczonego) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna poważnego zachorowania miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w tym zakresie).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.16.3 Załącznika nr 1 do SIWZ stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.


Pytanie 12
W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4.18.1. (Operacje chirurgiczne) Zamawiający wskazał:
„(…) Decydujące znaczenie w zakwalifikowaniu danej operacji do kategorii ma katalog operacji chirurgicznych znajdujący się w obowiązujących w dniu składania oferty OWU Wykonawcy. W przypadku gdy operacja chirurgiczna, której został poddany ubezpieczony nie znajduje się w tym katalogu Wykonawca decyduje, do której kategorii zostanie przypisane dane zdarzenie.”
Wykonawca zwraca uwagę, że konieczność rozszerzenia odpowiedzialności o operacje, które nie znajdują się w katalogu Wykonawcy, wiąże się z wieloma czynnikami, które w znaczący sposób utrudniają należytą obsługę Umowy i mogą tworzyć niekorzystne dla obu Stron umowy (również - dla ubezpieczonych) sytuacje, których Wykonawca pragnie uniknąć; Wykonawca pragnie zatem wskazać iż „otwarty” katalog operacji sprawia, że Wykonawca będzie odpowiadał również za operacje, które nie wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem zdarzenia niepewnego, co rodzi spór o zgodność z ideą ubezpieczenia oraz z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej. Kolejnym problemem może być zagrożenie ryzykiem, iż ubezpieczeni będą zgłaszać roszczenia z racji wykonania zabiegu, który będzie sprzeczny ze wskazaną w SIWZ definicją „operacji” – w tej sytuacji odmowy wypłaty świadczenia rodzić będą spory interpretacyjne których Wykonawca, w imię należytego wykonania usługi, chciałby uniknąć. Wreszcie – tak określony otwarty katalog w sposób znaczący utrudnia oszacowanie ryzyka, co przełożyć się może na niekorzystny dla ubezpieczonych radykalny wzrost wysokości składki.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwość zaakceptowania przez Zamawiającego, sytuacji, w której Wykonawca będzie odpowiadał wyłącznie za operacje wskazane w wykazie operacji chirurgicznych określonym w owu Wykonawcy (podkreślone w zacytowanym na wstępie cytacie zdanie straciłoby tym samym ważność). Wykonawca pragnie dodać, iż jego katalog operacji oferuje szeroki wykaz zabiegów, obejmujący ponad 600 pozycji.


Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis do którego odnosi się Wykonawca został zamieszczony w Opisie przedmiotu zamówienia celowo i z pełną świadomością skutków jakie może wywołać jego zastosowanie. W nawiązaniu do użytych przez Wykonawcę argumentów Zamawiający stwierdza, że:
- otwarty katalog operacji nie sprawia, że Wykonawca będzie odpowiadał za operacje, które nie wynikają z potrzeby medycznej i nie są wynikiem zdarzenia niepewnego, bowiem dopuszcza się stosowanie wyłączeń odpowiedzialności, które pozwalają Wykonawcy zachować pewność, że takie sytuacje nie będą miały miejsca. Tym samym nie ma tutaj sporu ani niezgodności z ideą ubezpieczenia w ogóle, oraz z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej
- w opinii Zamawiającego spory interpretacyjne i wątpliwości dotyczące pełności i realności ochrony ubezpieczeniowej mogą powstać raczej wtedy, gdy pomimo spełnienia definicji operacji chirurgicznej stosowanej w standardowych OWU ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznej, spotyka się z odmową wypłaty świadczenia uzasadnioną tym, że operacja, której był poddany nie była wymieniona w katalogu stosowanym przez ubezpieczyciela.
- zamawiający wierzy, że Wykonawcy zainteresowani realizacją przedmiotowego zamówienia są specjalistami w ocenie ryzyka i posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwoli im właściwie ocenić ryzyka. Ponadto należy nadmienić, że zapis ten jest stosowany już od kilku lat nie tylko w ubezpieczeniach zawieranych w drodze postępowania przetargowego, ale także w standardowej ofercie zakładów ubezpieczeń.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie będzie zmieniał zasad na jakich ma funkcjonować ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych.

Pytanie 13
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.18.5. (Operacje chirurgiczne) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu operacji chirurgicznej powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna operacji chirurgicznej miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie operacji chirurgicznych).” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że zapisy pkt. 4.18.5 Załącznika nr 1 do SIWZ stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.


Pytanie 14
W załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.19.5. (Specjalistyczne leczenie) jest zapis:
„Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia specjalistycznego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego (nie dotyczy osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie specjalistycznego leczenia).”
W związku z tym zapisem Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w stosunku do osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego, u których rozpoczęło się specjalistyczne leczenie – tj. otrzymali pierwszą dawkę leku w przypadku chemioterapii bądź terapii interferonowej lub promieniowania jonizującego w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie drugiej dawki leku, jeżeli będzie ona podana w okresie ubezpieczenia zawartego w drodze niniejszego przetargu. Odpowiedzialność za wypłatę z tytułu podania pierwszej dawki leku ponosi dotychczasowy ubezpieczyciel.

Odpowiedź:
W odniesieniu do pkt. 4.19.5. Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający potwierdza, że w stosunku do osób aktualnie ubezpieczonych w zakresie leczenia specjalistycznego, u których rozpoczęło się specjalistyczne leczenie – tj. otrzymali pierwszą dawkę leku w przypadku chemioterapii bądź terapii interferonowej lub promieniowania jonizującego w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za podanie drugiej dawki leku, jeżeli będzie ona podana w okresie ubezpieczenia zawartego w drodze niniejszego przetargu. Odpowiedzialność za wypłatę z tytułu podania pierwszej dawki leku ponosi dotychczasowy ubezpieczyciel.

Pytanie 15
W zał. nr 1 do SIWZ pkt. 4.21.4. (Leczenie w szpitalu ubezpieczonego (…)) jest zapis: „Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu leczenia w szpitalu powołując się na fakt, iż zajście zdarzenia jako przyczyna leczenia szpitalnego miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w drodze niniejszego postępowania przetargowego.” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis stosuje się do osób ubezpieczonych bezpośrednio przed przystąpieniem do umowy w drodze niniejszego przetargu i mają zachowaną ciągłość odpowiedzialności pomiędzy dotychczasowym a nowym ubezpieczeniem.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis pkt. 4.21.4. w Załączniku nr 1 do SIWZ oznacza przyjęcie odpowiedzialności za pobyt w szpitalu, który wystąpił w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu umowy zawartej w drodze niniejszego postępowania, a którego przyczyna miała miejsce przed początkiem odpowiedzialności z tytułu nowej umowy i ma zastosowanie do wszystkich osób przystępujących do ubezpieczenia niezależnie od tego czy są aktualnie ubezpieczone czy nie.

Pytanie 16
Czy Zamawiający zaakceptuje, aby w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 4.22.3 (Nieszczęśliwy wypadek) w definicji nieszczęśliwego wypadku doprecyzować, że nieszczęśliwy wypadek jest również wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego ochroną ?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 4.22.3. Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 17
Załącznik nr 3 do SIWZ §10 :
„Polisa ubezpieczeniowa będzie wystawiona na Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz jednostki organizacyjne Powiatu Łęczyńskiego którzy tym samym będą ubezpieczającymi i będą przekazywali składki ubezpieczeniowe Wykonawcy.”

Czy Zamawiający zgodzi się aby polisa została wystawiona wyłącznie dla Ubezpieczającego, natomiast w przypadku obsługi polisy za pomocą elektronicznego systemu, który Wykonawca zobowiązuje się udostępnić bezpłatnie Zamawiającemu, osoba wyznaczona do obsługi mogła by drukować certyfikaty potwierdzające zakres ubezpieczenia i wysokość należnych świadczeń

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że polisy będą wystawiane na każdą jednostkę wykazaną w dziale A Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie 18
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że broker posiada aktualne pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że stosowne umocowania od podmiotów objętych postępowaniem zostaną przedstawione Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 19
Załącznik nr1 do SIWZ punkt 2 Tabela nr 3 ppkt 11 wysokość świadczenia za urodzenie się dziecka 100 zł, ppkt 12 wysokość świadczenia za urodzenie martwego dziecka 200 zł oraz Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres świadczeń Grupa nr 3 ppkt 11 wysokość świadczenia za urodzenie się dziecka 100 zł , ppkt 12 wysokość świadczenia za urodzenie martwego dziecka 200 zł
Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazane wysokości ww. świadczeń są prawidłowe oraz jeżeli nastąpiła omyłka pisarska w kwocie wysokości świadczeń prośba o dołączenie Załącznika nr 2 Formularz ofertowy z prawidłowymi wartościami.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wysokości świadczeń wskazane w pytaniu są prawidłowe.

Pytanie 20
Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres świadczeń Grupa nr 3
Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i w tabeli powinny być wskazane ppkt 22 i 23. Prośba o dołączenie Załącznika nr 2 Formularz ofertowy w prawidłowym brzmieniu.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 2 do SIWZ Zakres świadczeń Grupa nr 3 nastąpiła omyłka pisarska i w tabeli brakuje poniższych wierszy.

22 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 37,00 zł
23 Zwrot kosztów zakupu leków 200,00 zł

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, którą zamieści na swojej stronie.

Pytanie 21
Załącznik nr 1 do SIWZ 5.1.10 Klauzula wynagrodzenia za czynności przygotowawcze – „Wykonawca za czynności związane z przygotowaniem deklaracji pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz przekazaniem ich Wykonawcy, deklaruje się do zapłaty wynagrodzenia osobie, której powierzone zostaną wyżej wymienione zadania w wysokości nie mniejszej niż 5 zł za jedną deklarację. Po przekazaniu wszystkich deklaracji kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona jednorazowo, na konto wskazane przez osobę, która wykonała powierzone zadanie.”
1. W nawiązaniu do powyższego zapisu Wykonawca prosi o potwierdzenie przez Zamawiającego czy osoba, której powierzone zostaną wyżej wymienione czynności posiada umowę agencyjną zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
2. Zaproponowany przez Zamawiającego wymóg dodatkowego wynagrodzenia za czynności związane z przygotowaniem deklaracji pracowników przystępujących do ubezpieczenia oraz przekazaniem ich Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 5 zł ma wpływ na wysokość składki. Każdy rodzaj wynagrodzenia wpływa na wysokość składki płatnej przez osoby ubezpieczone oraz na kształt oferowanych warunków ubezpieczenia – tj. wartość świadczeń do wypłaty.
W związku z tym, że wysokość składki za ubezpieczenie wzrośnie po uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie mniejszej niż 5 zł dla osoby wskazanej powyżej Wykonawca prosi o decyzję czy Zamawiający chce utrzymać zapis punktu 5.1.10.
Jeżeli nie, wnosimy o wykreślenie punktu 5.1.10 z Załącznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że osoba której powierzone zostaną czynności o których mowa w klauzuli 5.1.10 na ten moment jest nieznana, dlatego też niemożliwe jest stwierdzenie czy taka osoba posiada umowę agencyjna w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Jednocześnie zamawiający informuje, że nie wykreśli punktu 5.1.10 z Załącznika nr 1 do SIWZ, gdyż jest to klauzula fakultatywna i Wykonawca w celu złożenia ważnej oferty nie jest zobligowany do jej akceptacji.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www