Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o sprostowaniu/zmianie ogłoszenia publikowanego w DZUUE pn.:„UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

2017-09-21 13:25:36

Nr sprawy: IPR272.4.4.2017 . ,

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 1 / 11 Unia Europejska
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) 431019425
Adres pocztowy: ul. Aleja Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna Kod pocztowy: 21-010 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 815315204
Osoba do kontaktów: Edyta Szostakiewicz, Agnieszka Jóźwiak
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl Faks: +48 817526464
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.powiatleczynski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 2 / 11

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamawiający Powiat Łęczyński działający w imieniu i na rzecz następujących jednostek:
1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
NIP: 713-23-98-078
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn NIP : 505-001-64-77
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna NIP : 713-24-42-046
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,Ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna
NIP : 713-24-01-308
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej.Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna NIP : 713-10-45-900
6. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej,ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna NIP : 505-01-21-010
7. Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie,ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów,
NIP : 713-25-75-712
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podgłębokie,Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców NIP : 713-27-12-669
9. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna NIP : 713-23-86-359
10. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. NIP :505-00-56-689
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz
pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci
współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 3 / 11

8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz
dodatkowo:
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
wypadku komunikacyjnego,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
wypadku przy pracy,
- ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną
ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1 tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach
wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w
dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają
zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
6. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady
dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik
ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,
współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”;
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66511000
Dodatkowe przedmioty 66512100

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 4 / 11

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
66512210
66512220
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 5 / 11
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IPR.272.4.4.2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices TED eSender Login: ENOTICES_powleczna
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-118607 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 166-342711 z dnia: 31/08/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/08/2017 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 6 / 11
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia;
II.1.5: Krótki opis zamówienia lub
zakupu. Pkt.8
Zamiast:
Załącznik nr 1do SIWZ B pkt.4.13.4
4.13.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego
w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu: a) jeżeli Ubezpieczony nie
posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do
prowadzenia danego pojazdu, b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie
po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
Powinno być:
Załącznik nr 1 do SIWZ B pkt.
4.13.4.
4.13.4. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego
w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu: a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 7 / 11

narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, o ile okoliczności, o których mowa pod lit. a) lub
b) przyczyniły się do zajścia nieszczęśliwego wypadku, - podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, a przyczyniło się to
do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych
bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku, b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie
po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, o ile okoliczności, o których mowa pod lit. a) lub
b) przyczyniły się do zajścia nieszczęśliwego wypadku,
- podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku,
- w wyniku samookaleczenia,
usiłowania popełnienia albo popełnienia samobójstwa przez
Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych
bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw
nieszczęśliwego wypadku,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia;
II.1.5: Krótki opis zamówienia lub zakupu. Pkt.8
Zamiast:
Załącznik nr 1 do SIWZ B pkt. 4.15.4
4.15.4 Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego
w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku z popełnieniem przez Ubezpieczonego czynu
Powinno być:
Załącznik nr 1 do SIWZ B pkt.4.15.4
4.15.4 Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki
nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:
- w wyniku działań wojennych, czynnego udziału Ubezpieczonego
w aktach terroru lub w masowych rozruchach społecznych,
- w związku popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia
przez Ubezpieczonego czynu

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 8 / 11

wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych
przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile okoliczności,
o których mowa pod lit. a) lub b) przyczyniły się do zajścia
nieszczęśliwego wypadku,
- podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo
popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych
bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem
oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na
to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku, wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
- w wyniku wypadku komunikacyjnego podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu:
a) jeżeli Ubezpieczony nie posiadał określonych w stosownych
przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu,
b) jeżeli Ubezpieczony był w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających,
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile okoliczności,
o których mowa pod lit. a) lub b) przyczyniły się do zajścia
nieszczęśliwego wypadku,
- podczas, gdy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych
środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii, a przyczyniło się to do zaistnienia nieszczęśliwego
wypadku,
- w wyniku samookaleczenia, usiłowania popełnienia albo
popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego,
- bezpośrednio w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, użycia środków farmakologicznych
bez względu na zastosowaną dawkę,
- w wyniku uszkodzeń ciała spowodowanych leczeniem
oraz zabiegami leczniczymi lub diagnostycznymi, bez względu na
to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela dla Grupy nr 3 - Formularz ofertowy
Zamiast:
L.p. Zakres świadczeń – Grupa nr 3
Wymagana
minimalna
wysokość świadczenia Oferowana
Powinno być:
L.p. Zakres świadczeń – Grupa nr 3
Wymagana minimalna wysokość świadczenia Oferowana
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 9 / 11
wysokość świadczenia przez Wykonawcę
1 Śmierć Ubezpieczonego 70 000,00 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 118 000,00 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 158 000,00 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 158 000,00 zł
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 198 000,00 zł
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru
mózgu 97 000,00 zł
7 Śmierć współmałżonka 14 700,00 zł
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 46 700,00 zł
9 Śmierć rodziców lub teściów 2 640,00 zł
10 Śmierć dziecka 5 800,00 zł
11 Urodzenie się dziecka 100,00 zł
12 Urodzenie martwego dziecka 200,00 zł
13 Osierocenie dziecka 6 650,00 zł
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 555,00 zł
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub
udaru mózgu (za 1% uszczerbku) 470,00 zł
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 11 000,00 zł
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 9 100,00 zł
18 Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 200,00 zł
19 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 3 500,00 zł
20 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 3 000,00 zł wysokość
świadczenia przez Wykonawcę
1 Śmierć Ubezpieczonego 70 000,00 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 118 000,00 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 158 000,00 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy 158
000,00 zł
5 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komunikacyjnego przy pracy 198 000,00 zł
6 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru
mózgu 97 000,00 zł
7 Śmierć współmałżonka 14 700,00 zł
8 Śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 46 700,00 zł
9 Śmierć rodziców lub teściów 2 640,00 zł
10 Śmierć dziecka 5 800,00 zł
11 Urodzenie się dziecka 100,00 zł
12 Urodzenie martwego dziecka 200,00 zł
13 Osierocenie dziecka 6 650,00 zł
14 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) 555,00 zł
15 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w zawału serca lub
udaru mózgu (za 1% uszczerbku) 470,00 zł
16 Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy 11 000,00 zł
17 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 9 100,00 zł
18 Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego 4 200,00 zł
19 Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego 3 500,00 zł
20 Leczenie specjalistyczne Ubezpieczonego 3 000,00 zł
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 10 / 11
21 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 750,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 85,00 zł
25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca
lub udarem mózgu 235,00 zł 26 Leczenie Ubezpieczonego w
szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku 370,00 zł
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego 440,00 zł
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy
470,00 zł
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy 540,00 zł Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu powyżej 14 dni
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 85,00

31 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 370,00 zł
21 Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 750,00 zł
22 Rekonwalescencja Ubezpieczonego 37,00 zł
23 Zwrot kosztów zakupu leków 200,00 zł
Dzienne świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu od 1 do 14 dni
24 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 85,00

25 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z zawałem serca
lub udarem mózgu 235,00 zł 26 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 370,00 zł
27 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego 440,00 zł
28 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy
470,00 zł
29 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
komunikacyjnego w pracy 540,00 zł Dzienne świadczenia z tytułu pobytu
w szpitalu powyżej 14 dni
30 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą 85,00 zł
31 Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi
obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku 370,00 zł

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
Zamiast: Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
11 / 11
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-130683

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków