Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Ogłoszenie o zamówieniu: „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO” Nr sprawy IPR.272.4.4.2017

2017-08-31 09:08:59

. ;

31/08/2017 S166 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Łęczna: Usługi ubezpieczeń na życie

2017/S 166-342711

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Łęczyński
431019425
ul. Jana Pawła II 95 A
Osoba do kontaktów: Edyta Szostakiewicz, Agnieszka Jóźwiak
21-010 Łęczna
Polska
Tel.: +48 815315204
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Faks: +48 817526464

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiatleczynski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Jednostki organizacyjne Powiatu Łęczyńskiego wymienione w sekcji II – Przedmiot zamówienia
al. Jana Pawła II 95A
21-010 Łęczna
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiat Łęczyński.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamawiający Powiat Łęczyński działający w imieniu i na rzecz następujących jednostek:
1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna,
NIP: 713-23-98-078
2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kijanach, Kijany 19B, 21-077 Spiczyn
NIP: 505-001-64-77
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
NIP: 713-24-42-046
4. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,Ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łęczna
NIP: 713-24-01-308
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej.Al. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna
NIP: 713-10-45-900
6. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej,ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna
NIP: 505-01-21-010
7. Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie,ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów,
NIP: 713-25-75-712
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Podgłębokie,Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców
NIP: 713-27-12-669
9. Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna
NIP: 713-23-86-359
10. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna. NIP: 505-00-56-689
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1 tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
6. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”;
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66511000, 66512100, 66512210, 66512220
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Zakres zamówienia obejmuje:
1) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy,
— ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
2) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
3) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub teściów,
4) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka,
5) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka,
6) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka
7) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka,
8) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
9) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
10) ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
11) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego,
12) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego
13) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego
14) ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego
15) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu,
16) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rehabilitacja poszpitalna/rekonwalescencja) oraz dodatkowo:
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,
— ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
17) ubezpieczenie zwrotu kosztów zakupu leków
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załączniku nr 1 tj. w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej i obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
6. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego”;
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3.1pieniądzu;
3.2poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3gwarancjach bankowych;
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatu Łęczyńskiego w Banku PKO BP filia Łęczna, Nr 89 1020 3206 0000 8202 0006 4535 z adnotacją „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego” Sprawa nr IPR.272.4.4.2017. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy załączyć kopię przelewu bankowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna Kancelaria podawcza pok. 111, I piętro.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności:
a) gwarancja będzie obejmowała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą PZP, a w szczególności:
a) poręczenie będzie obejmowało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp,
b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści dokumentu wadium, wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, winno jednoznacznie wynikać, że gwarancja lub poręczenie zostało udzielone wszystkim podmiotom składającym wspólną ofertę.
8. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
9. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektem umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Informacja dotycząca przewidywanych wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
1. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
1.1 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. czynności administracyjne związane z wystawianiem umów ubezpieczenia oraz rozliczaniem płatności będą wykonywali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
1.2 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na:
1.2.1 na etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.
1.2.2 na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymienione w ppkt 1) oraz dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres wykonywanych czynności. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.2.3 na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ppkt. 1) tj. wykazu osób oraz oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. Oświadczenia powinny zawierać imię i nazwisko osoby zatrudnionej, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres wykonywanych czynności
2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
3 Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
4 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
6 W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu umowy, zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
6.1 z tytułu kierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania ww. czynności osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 PLN za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
6.2 z tytułu braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa powyżej lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, o której mowa powyżej, w kwocie 1 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli,
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia lub innego równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia także Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1-7:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 5.5 ppkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (pkt 5.5 ppkt 15 SIWZ), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanym dalej jednolitym dokumentem), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie Pzp, w tym wskazanych w pkt. 6.1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił jednolity dokument w następującym zakresie:
— część II: informacje dotyczące wykonawcy: A – informacje na temat wykonawcy, B – informacje na temat przedstawicieli wykonawcy, C – informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów, D – informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolnościach wykonawca nie polega;
— część III: podstawy wykluczenia: A – podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo, B – podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, C – podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniem zawodowym, D – inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego zamawiającego;
— część IV: kryteria kwalifikacji: α – ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, A – kompetencje;
— część VI: oświadczenia końcowe
7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument musi określać w szczególności:
7.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
7.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7.2.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w pkt 7.1 dotyczący tych podmiotów.
7.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub oraz brak podstaw wykluczenia.
7.5. Jednolity dokument (odpowiednio jednolite dokumenty), podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy dołączyć do oferty w formie pisemnej.
7.6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.5 ppkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, udowadniających posiadanie określonego zezwolenia lub równoważnego uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia objętych przedmiotem zamówienia usług ubezpieczeniowych (prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.7 – będzie zobowiązany złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać bezpośrednio za pomocą bezpłatnych baz danych w dowolnym państwie członkowskim.
7.9. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (pkt 6.1 ppkt 1 SIWZ), zamawiający będzie żądał złożenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
7.10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.9. będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.11. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp (pkt 5.5 i pkt 6 ppkt 8 SIWZ), zamawiający będzie żądał złożenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
7.11.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
7.11.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
7.11.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jej złożenia, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
7.12. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7.12.1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.11.3 – będzie zobowiązany złożyć informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.12.2. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.11.1 – 7.11.2 będzie zobowiązany złożyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
7.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.12 i w pkt. 7.10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.
7.14. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.11.3, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.12.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Jeżeli w kraju, w którym w miejscu zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby.
7.15. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 10

2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne. Waga 40

3. Wysokość świadczeń. Waga 50

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IPR.272.4.4.2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.10.2017 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.10.2017 - 12:15

Miejscowość:

w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Łęcznej (budynek CZS).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587800
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z SIWZ.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +22 4587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.8.2017

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa