Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. IPR.272.1.30.2017

2017-07-21 14:12:17

. ,

Łęczna, dnia 21.07.2017 Znak sprawy: IPR.272.1.30.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający – Powiat Łęczyński – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) opis przedmiotu zamówienia:
Zakres opracowań:
1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla celów administracyjnych dotyczącej kompleksu budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.
2. Audyt energetyczny zawierający wariantowe propozycje przedsięwzięć, z określeniem ich zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych i ze wskazaniem rozwiązań optymalnych, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji, oszczędności energii oraz okresu zwrotu proponowanej inwestycji, zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie (modernizacji energetycznej) warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422), w szczególności określone w dziale X oraz załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Audyt będzie wskazywał rekomendowane przedsięwzięcia służące oszczędności energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych oraz ocenę opłacalności ich realizacji dla każdego obiektu osobno i dla obu obiektów. Ocena opłacalności analizowanych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych musi uwzględniać faktyczne bieżące zużycie i ceny energii elektrycznej oraz oleju opałowego.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem jest zlokalizowany w Podgłębokiem 1 a, 21-070 Cyców.


Tabela 1 Obiekty Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem
Lp. Obiekt Kubatura Powierzchnia ogólna Ilość kondygnacji naziemnych Ilość kondygnacji podziemnych
1 Internat 10 503 m3 3 224 m2 3 0
2 Szkoła 5 274 m3 1 297 m2 1 1

Obiekty wymienione w tabeli nr 1 wyposażone są w następujące instalacje:
1. centralnego ogrzewania,
2. ciepłej i zimnej wody,
3. kanalizacji,
4. elektryczne,
5. telefoniczne,
6. p.poż
Zamówienie obejmuje wykonanie:
1. Wielobranżowej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych.
Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji obiektów budowlanych powinna zawierać, rzuty wszystkich kondygnacji budynków, bilans powierzchni wszystkich kondygnacji charakterystyczne przekroje poprzeczne, rzuty dachu, elewacje budynków, pomiar wysokości poszczególnych budynków, naniesienie istniejących wszystkich instalacji w budynkach wraz z pionami głównymi, rzuty kompleksu obiektów, ocenę stanu technicznego dachu pod kątem możliwości instalacji paneli fotowoltaicznych/ Oprócz ww. dokumentacja powinna zawierać inne niezbędne do wykonania audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej.
2. Audytu energetycznego
Audyt energetyczny powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. nr 43, poz. 346 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego (Dz. U.2015, poz. 1606).
W wyniku realizacji zadania budynki objęte audytem muszą spełniać docelowe wartości współczynników przenikania ciepła obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
Dokumentacja będzie wykonywana ze względu na ewentualne dofinansowanie, dlatego też audyt powinien zawierać w szczególności:
1) ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w budynkach w ciągu roku
2) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć
3) wzrost efektywności energetycznej budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji - nie mniej niż 30% ale preferowane powyżej 65% (Zamawiającego interesują wskaźniki jak najwyższe)
4) relację kosztów inwestycji do ilości zaoszczędzonej energii (zł/MWh) – Zamawiającego interesuje wysoka wartość zaoszczędzonej energii do kosztów
5) zastosowanie OZE, rekuperacji – tam gdzie możliwe i efektywne (w szczególności Zamawiającego interesuje opłacalność zastosowania pomp ciepła z dolnym źródłem wraz z dodatkowym wspomagającym źródłem ciepła tj. centralnym ogrzewaniem w istniejącej kotłowni olejowej)
6) zastosowanie rozwiązań dot. energooszczędności energii elektrycznej, w tym zastosowanie fotowoltaiki; zabiegi modernizacyjne zmniejszające zużycie energii elektrycznej oraz rekuperacja powinny być zawarte w audytach
Wykonanie zamówienia:
1. Wielobranżowa inwentaryzacja obiektów wymienionych w tabeli nr 1 – 4 egzemplarze w wersji papierowej
2. Audyt energetyczny obiektów wymienionych w tabeli nr 1 – 4 egzemplarze w wersji papierowej
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków oraz wykorzystania energii elektrycznej muszą być wykonane w licencjonowanym specjalistycznym programie komputerowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania ww. obliczeń w programie Excel.
Opracowania objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej w podanej wyżej liczbie egzemplarzy oraz w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz edytowalnej (wymóg ten dotyczy także obliczeń wykonanych w programach specjalistycznych oraz arkuszach kalkulacyjnych Excel lub kompatybilnych).
Opracowania dostarczone celem zaopiniowania, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Podana wyżej wymagana liczba egzemplarzy nie obejmuje opracowań dostarczonych do zaopiniowania lub oceny a wymagających uzupełnienia lub poprawy.
2) termin wykonania zamówienia: 22 dni od daty zawarcia umowy
3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże że:
a) posiada doświadczenie w wykonaniu opracowań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi polegające na wykonaniu audytu energetycznego obiektu lub zespołu obiektów o łącznej powierzchni całkowitej co najmniej 2,5 tys. m2, zasilanego z indywidualnego źródła ciepła objętego wykonanym audytem lub wykonanie audytu energetycznego obiektu lub zespołu obiektów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni całkowitej co najmniej 2,5 tys. m2 i audytu kotłowni o mocy nie mniejszej niż 200 kW; 2 usługi inwentaryzacji architektonicznej obiektów o powierzchni całkowitej o co najmniej 2,5 tys. m2.
b) dysponuje licencjonowanym oprogramowaniem do obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku;
c) dysponuje co najmniej 1 osobą legitymującą się wykształceniem wyższym technicznym oraz co najmniej 3 letnią praktyką zawodową w charakterze audytora energetycznego oraz doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie 3 lat przed terminem składania ofert 1 audytu energetycznego dla obiektu lub zespołu obiektów o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2,5 tys. m2 z wbudowaną kotłownią lub wykonania audytu energetycznego obiektu lub zespołu obiektów użyteczności publicznej o łącznej powierzchni całkowitej co najmniej 2,5 tys. m2 i kotłowni o mocy nie mniejszej niż 200 kW.
Warunek posiadania wymaganego doświadczenia przez osoby skierowane do realizacji zamówienia zostanie uznany także za spełniony jeżeli będzie spełniony przez dwie osoby łącznie, w ten sposób, że jedna z osób będzie legitymowała się doświadczeniem polegającym na wykonaniu audytu energetycznego obiektu lub zespołu obiektów o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2,5 tys. m2 a druga doświadczeniem polegającym na wykonaniu audytu energetycznego kotłowni o mocy nie mniejszej niż 200 kW.
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, w przypadku złożenia w ofercie pełnomocnictwa
4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Wykaz posiadanego oprogramowania do obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku;
6. Wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór należycie wykonanych opracowań przez Zamawiającego/ych
5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, telefonicznie i w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
1) Bernard Skalski – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, tel. 82 567 70 74, e-mail: mowsekret@podglebokie-mow.pl
2) Agnieszka Łazuga – (Starostwo Powiatowe w Łęcznej) – 81 53 15 206, e-mail: a.lazuga@powiatleczynski.pl
6) termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7) opis sposobu przygotowywania ofert:
Wykonawca powinien przygotować ofertę w j. polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia Oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: a.lazuga@powiatleczynski.pl.) oraz papierowej (najkorzystniejsza oferta) do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna

8) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, do dnia 28.07.2015 r. do godz. 13.00 Za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia oferty Zamawiającemu na podany adres e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

9) opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto, która obejmuje cały zakres objęty zamówieniem.
W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod. dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, z późn.zm.) Zamawiający dokona niezbędnych potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).

10) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę zgodną w swej treści z niniejszymi warunkami zamówienia i zawierającą najniższą cenę ofertową brutto. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena.

11) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy
12) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy
13) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty.
14) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie Uchwały Nr 568/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 7 października 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro organizowanych na rzecz Powiatu Łęczyńskiego i jego Jednostek Organizacyjnych z wyłączeniem Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania Zaproszenia do złożenia oferty oraz zakończenia procedury bez wybrania którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.21.07.2017r./- Dyrektor-/-
mgr inż. Bernard Skalski

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków