Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o cenę: - wykonania usług całodziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) plus herbata, cukier dla dziesięciu policjantów w okresie od śniadania dnia 01.07.2017 r. do kolacji 31.08.2017 r. w bud. OSP w Kaniwoli, Gmin.Ludw

2017-06-07 10:00:45

.


ZKO.272.1.4.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 75/2016 z dnia 19 września 2016 r. w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) zwracam się zapytaniem ofertowym o cenę:
- wykonania usług całodziennego wyżywienia (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) plus herbata, cukier dla dziesięciu policjantów w okresie od śniadania dnia 01 lipca 2017 r. do kolacji 31 sierpnia 2017 r. w budynku OSP w Kaniwoli, Gmina Ludwin.

Wykonanie wyżej wymienionych usług – w terminie 01.07. – 31.08.2017 r.

CPV: 55270000 – 3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej
z siedzibą: 21-010 Łęczna,
al. Jana Pawła II 95 A
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 531-52-00 Fax: /081/ 752-64-64
E-mail: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymaganą w tym zakresie wiedzę i doświadczenie oraz stosowne świadectwa sanitarne i certyfikaty wymagane dla placówki zbiorowego żywienia oraz wdrożony system monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP oraz posiadają zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t. j. z 03.01.2017 r. ( Dz. U. 2017 poz. 149 z póź.zm. )

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty oraz dołączyć wymagane dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
2) kserokopię zaświadczenia o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną na podstawie art.62 ust.1 pkt 1 w związku z art. 4 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t. j. z 03.01.2017 r. ( Dz. U. 2017 poz. 149 z póź.zm. )

3) informację dotyczącą wdrożenia systemu monitorowania Bezpieczeństwa żywności HACCP.

Kryteria oceny ofert:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, proponując co najmniej wymagane minimalne parametry oferowanych usług oraz zapewni niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Mariusz Łagodziński – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
telefon: /081/531-52-74.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.06.2017 r., w Biurze Obsługi Interesanta - kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A pok.111 lub przesłać faxem na nr: /081/ 752-64-91 lub e-mailem: m.lagodzinski@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1.Formularz oferty.
2.Wzór umowy.


Łęczna dnia 06.06.2017 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa